Web interstitial Scroll Ad 300x250 Imageplus Beta Masthead (970x250) Beta InPage Beta Pageskin (Alpha)
  güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > ÜNİVERSİTE

Çanakkale Eğitim İş'ten Yrd.Doç. Düzenlemesi Açıklaması
29 Ocak 2018
Çanakkale Eğitim İş'ten Yrd.Doç. Düzenlemesi Açıklaması
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

I. KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ HAKKINDA GÖRÜŞÜMÜZ

 

1. Söz konusu Kanun Teklifinin Gerekçesinde,

 

“Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olma hedefine ulaşabilmesi nitelikli insan kaynağı ile mümkün olacaktır.

Yükseköğretim sisteminin sorunlarına güvenilir ve ileriye dönük çözümler üretilmesi, yükseköğretim kurumlarının yüklendikleri sorumlulukları yerine getirebilmelerinde büyük önem taşımaktadır. Öğretim elemanlarının hizmet gücünden verimli bir şekilde faydalanabilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır”

 

denilmiştir.

 

Kanun Teklifinin Gerekçesinde yer verilen bu amacın, üniversitelere ayrılan kaynağı artırmadan, her yıl üniversitelere alınan öğrenci sayısını artırmayı durdurup, öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde öğrenci alacak bölümlerin öğretim elemanı sayısını, dersliklerin kapasitesini ve diğer imkânları dikkate alarak oluşturulacak objektif kriterler belirlemeden, öğretim elemanlarının çalışma koşullarını iyileştirmeden, onların kendilerini akademik bakımdan geliştirmeleri bağlamında olanaklarda iyileştirme yapmadan, sadece unvan/isim değişikliğiyle, doktor araştırma görevlilerine ders verdirerek gerçekleşmesi mümkün değildir.

 

2. Kanun Teklifi Gerekçesinde, yardımcı doçentlik kadrosunun doçentin yardımcısı

şeklinde yanlış bir algı oluşturduğu ifade edilerek, yapılmak istenilen değişikliğe bir haklılık kazandırılmaya çalışılmakta olup, belirtilenin aksine, böyle yaygın bir yanlış algı bulunmamaktadır. Akademide herkes yardımcı doçentin de bir öğretim üyesi olduğunun, yardımcı doçentlerin kimsenin yardımcısı olmadığının farkındadır. Neredeyse sırf bu gerekçeyle, yardımcı doçentlik kadrosu kaldırılarak ihdas edilmek istenilen “doktor öğretim görevlisi” kadrosu, mevcut yardımcı doçentler için bir TENZİL-İ RÜTBEDİR; KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Esasen yardımcı doçent kavramının karışıklığa neden olduğu iddiasıyla yapılmaya çalışılan bu değişiklik, asıl mevcut öğretim görevlisi kadrosu ile karışıklığa neden olacak “doktor öğretim görevlisi” kadrosunu ihdas etmeyi amaçlamaktadır. Değişiklik gerçekleşirse, “öğretim üyesi olan öğretim görevlisi” ile “öğretim üyesi olmayan öğretim görevlisi” kavramları uygulamada çok daha fazla karışıklığa neden olacaktır.

 

3. Kanun Teklifi Gerekçesinde,

 

“…“doktoradan sonra doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilmekte olan” yardımcı doçentlik kaldırılmakta ve doktorasını bitirenlerin doçentliğe geçişi kolaylaştırılmaktadır. Yapılacak düzenlemeyle doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçiş sürecinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olacaktır”

 

denilmektedir.

Doçentlik koşulları/kriterleri yeniden değerlendirilerek makul bir şekilde belirlenmeden, sırf mevcut durumda öğretim üyesi olan yardımcı doçentlerin, öğretim üyesi olmayan “öğretim görevlisi” unvanıyla anılmasıyla, Gerekçedeki bu amaca ulaşmak mümkün değildir. Kanun Teklifinde getirilmek istenilen düzenlemeyle, Gerekçede açıklanan bu amaca ulaşılması arasında hiçbir bağlantı yoktur.

Yine, akademik yükseltmelerde daha şeffaf, sorunları giderici Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yönetiminin oluşması, üniversitelerin karar alma süreçlerinde daha öne çıkması amacına, bu Kanun Teklifiyle ulaşılması mümkün değildir.

Sonuç olarak, Kanun Teklifinin Gerekçesinde belirtilen amaçlara, getirilmek istenilen düzenlemeyle ulaşılması mümkün değildir.

 

II. KANUN TEKLİFİNDEKİ YARDIMCI DOÇENTLİK UNVANININ KALDIRILMASI HÜKMÜ HAKKINDA GÖRÜŞÜMÜZ

 

1. “Doktor Öğretim Görevlisi” Kadrosunun İcadı: Neye hizmet edecek?

 

İlgili Kanun Teklifiyle “yardımcı doçentlik” kaldırılarak yerine “doktor öğretim görevliliği” getirilmektedir.

● 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öğretim üyeleri, yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler olarak sayılmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre,

o profesör, en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişi,

o doçent, doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişi,

o yardımcı doçent ise, doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

o Öğretim görevlisi ise, ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanı olup öğretim üyeleri arasında sayılmamıştır.

 

Kanun Teklifine göre “Doktor öğretim görevlisi”:

 

“Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişidir”.

 

● Son dönemde basına da yansıyan açıklamaların sonucu olarak, özellikle Temmuz 2017 tarihinden itibaren, doçentlik başvuru süreci, tüm üniversite camiasında ve kamuoyunda tartışılmaktaydı. Ardından, YÖK tarafından üniversitelerden bu konuda görüşlerini bildirmeleri istenmiş ve görüşler YÖK’e ulaşmıştır. 6 ay boyunca yapılan tartışmalarda ve kamuoyuyla paylaşılan görüşlerde hiç üzerinde durulmamış olan, önerildiği yolunda hiçbir açıklamanın yapılmadığı, yeni bir “doktor öğretim görevliliği” unvanının icat edilmesinin, akademinin sorunlarının çözümüne hiçbir faydası olmayacaktır.

 

2. “Doktor öğretim görevlisi” olarak atama

 

● Kanun Teklifine göre, açık bulunan “doktor öğretim görevlisi kadrosu” YÖK Başkanlığınca ilan edilecektir (m. 3). Mevcut durumda, bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, rektörlükçe ilan edilmektedir (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu m. 23).

● “Doktor öğretim görevlisi” kadrosu ilan yetkisinin, rektörlüklerden alınarak YÖK Başkanlığına devredilmesi yerinde değildir. Üniversiteler ihtiyaçlarına göre kadro ilanı

yapabilmelidir. Aksi durum, üniversitelerin kadro ilanında YÖK Başkanlığına bağımlı olmasına ve kadrolaşmaya yol açabileceğinden sakıncalıdır.

● İlan edilen “doktor öğretim görevlisi kadrosuna, en çok 4 yıl süre ile atama yapılabilecektir. Asgari ne kadar süreyle “doktor öğretim görevlisi” olarak atanabileceği şeklinde bir düzenlemeye hükümde yer verilmemiştir. Mevcut durumda ise, yardımcı doçentler her seferinde ikişer veya üçer yıllık sürelerle atanabilmektedir. Bu durumda örneğin 6 ay için doktor öğretim görevlisi olarak atanılabilecek iken, aynı şey mevcut durumda bir yardımcı doçent için söz konusu değildir. Bu düzenleme, yeniden atamalarda atamayı çok kısa sürelerle yaparak “doktor öğretim görevlileri”ne baskı yapılmasına yol açabilecektir.

● Mevcut durumda Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunmakta, yardımcı doçentliğe atama ise rektör tarafından yapılmaktadır. Doktor öğretim görevlilerinin atanmasının kim tarafından ve nasıl bir usul izlenerek yapılacağına ise Kanun Teklifindeki ilgili maddede yer verilmemiştir.

● Üniversitenin, doktor öğretim görevlisi atamada aranacak asgari koşullar yanında belirleyebileceği ek koşulların, sadece ilk atamada mı aranacağı yoksa atamanın yenilenmesinde de mi aranacağı konusunda da Kanun Teklifinin ilgili maddesinde açıklık bulunmamaktadır.

● Kanun Teklifinde ilgili maddede “atama yapılacak programın eğitim dilinde” en az 55 puan (veya muadili) alınmış olması aranmaktadır. Atama yapılacak program -çoğunlukla olduğu üzere- Türkçe eğitim yapmaktaysa, adayın hangi dilde asgari dil puanı koşulunu sağlaması aranacaktır? Maddenin yazımında hata yapılmıştır. Bu haliyle ilgili maddenin uygulanabilmesi mümkün değildir.

● Bu gibi önemli hatalar, böylesine önemli konularda sorunlara çözüm getirme iddiasında olan bir Kanun Teklifinin hazırlanmasındaki özensizliğe delalet etmektedir.

 

3. Mevcut Yardımcı Doçentlerin “Doktor Öğretim Görevlisi Kadrosu”na geçirilmesi TENZİL-İ RÜTBEDİR: KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR!

 

● Kanun Teklifiyle, mevcut durumda “yardımcı doçent” kadrosunda bulunan öğretim üyeleri, doğrudan, ihdas edilen bu yeni “doktor öğretim görevlisi” kadrosuna geçirilmektedir ki, böyle bir işlem TENZİL-İ RÜTBE olup kabul edilemez. Böyle bir düzenleme, mevcut yardımcı doçent akademik unvanına sahip öğretim üyeleri için bir STATÜ KAYBIDIR VE ONLARIN KAZANILMIŞ HUKUKİ DURUMLARINA ZARAR VERECEKTİR; KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

● Kanun Teklifinin Gerekçesinde, “yardımcı doçentlik” kadrosunun o günkü sorunlara pratik çözüm üretmeye yönelik olmak üzere icat edilmesinden dem vuranlar, şimdi aynı iddia ile mevcut tüm yardımcı doçentler için tenzil-i rütbe/statü kaybı/kazanılmış hukuki durum kaybı anlamına gelen “doktor öğretim görevlisi” kadrosunu icat etmek istemektedirler. Bunun kabulü mümkün değildir.

● Eğer böyle bir işlem yapılırsa pek çok yardımcı doçent, bu işlemin iptali için yargı yoluna başvurabilecektir.

 

 

4. “Öğretim üyesi olmayan öğretim görevlisi”-”öğretim üyesi olan öğretim görevlisi” ayrımı, akademik, idari ve mali konularda karışıklıklara yol açacak niteliktedir.

 

Kanun Teklifiyle yaratılmak istenen,

 

a. “öğretim üyesi olmayan öğretim görevlisi” (halen mevcut olan) ve

b. “öğretim üyesi olan öğretim görevlisi” (Kanun Teklifiyle getirilmek istenilen: “doktor öğretim görevlisi”)

şeklindeki iki tür öğretim görevliliği, uygulamada karışıklıklara yol açacaktır.

Mevcut durumda var olan birinci gruptaki öğretim görevlileri, ya üniversite dışından ve asıl görevlerini yapmaya devam ederek, ders saat ücretiyle görevlendirilmekte veya 2-3 yıl gibi belli sürelerle bütün çalışmalarını üniversiteye hasrederek atanabilmektedirler.

Halen mevcut olup, Kanun Teklifinin kabul edilmesi halinde de mevcut olmaya devam edecek olan, “öğretim üyesi olmayan öğretim görevlileri” ile Kanun Teklifinin kabulü halinde “doktor öğretim görevlisi” kadrosunun ihdasıyla oluşacak kadroda yer alacak, doktorasını yapmış, öğretim üyesi olan “doktor öğretim görevlileri” bakımından, hem görevde oldukları dönemde hem de emeklilik döneminde, akademik, idari ve mali konularda karışıklıklar ortaya çıkacaktır.

 

5. “Doktor öğretim görevlisi” kadrosunun ihdasıyla öğretim üyeliğine geçişin kolaylaşacağı yolundaki bir gerekçe kabul edilemez: ÇÜNKÜ YARDIMCI DOÇENTLER MEVCUT KANUN UYARINCA ZATEN ÖĞRETİM ÜYESİDİR.

 

Kanun Teklifinde, “doktor öğretim görevliliği” kadrosunun oluşturulma gerekçesi olarak, doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçiş sürecinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması gösterilmiştir. Oysa mevcut durumda, doktora sonrası yardımcı doçent kadrosuna atanmayla, zaten öğretim üyesi olunmaktadır. Bu nedenle, “doktor öğretim görevlisi” şeklinde yeni bir kadro ihdasına gerek yoktur. Bu kadar esaslı bir konuda bile hata yapılmış olması, Kanun Teklifinin özensiz hazırlandığının bir başka kanıtıdır.

 

6. Yardımcı doçentlik, doktoradan sonra doğrudan doçentliğe başvurma yolunda bir engel değildir.

 

Kanun Teklifinin Gerekçesinde yardımcı doçentlik, doçentliğe giden yolda bir engel olarak sunulmuş, bu unvanın kaldırılmasıyla, doktorasını bitirenlerin doçentliğe geçişinin kolaylaştırıldığı iddia edilmiştir. Bu iddianın mevcut hukuki durum ve uygulamayla bir ilgisi bulunmamaktadır. Zira mevcut sistemde, doktorasını bitirenlerin -yardımcı doçent olarak atanmadan da- doçentlik başvuru sürecinde aranan doçentlik başvuru koşullarını/kriterlerini yerine getirerek doğrudan doçentliğe başvurması ve bu süreçteki ilgili aşamaları başarı ile tamamlamak kaydıyla doçent unvanını alabilmesi zaten mümkündü.

İddia edilenin aksine, yardımcı doçentlik unvanının mevcudiyeti, doktoradan sonra (yardımcı doçent kadrosuna atanmadan) doçent olunmasına engel değildir.

 

7. Yardımcı doçentliğin kaldırılması, tek başına, doçentliğe geçişi kolaylaştırmaz.

 

Kanun Teklifi Gerekçesinde yanıltıcı bir şekilde, yardımcı doçentlik unvanının kaldırılmasıyla, doktoradan doçentliğe geçişin kolaylaşacağı belirtilmiştir. Doçentliğe geçişin kolaylaşması ancak, mevcut doçentlik başvuru koşullarında/kriterlerinde yapılacak değişiklikle, akademisyenlere kendilerini bilimsel açıdan geliştirebilmeleri için sağlanan olanakların artırılmasıyla mümkün olabilir.

“Doktor öğretim görevlisi” kadrosunun ihdası, üniversitelerde eğitimin kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi ile bilimsel çalışmaların sayısının, niteliğinin artırılması bağlamında, bir iyileşme ve gelişme sağlamaya yetmez. Yapılmak istenilen bu değişiklik, isim değişikliğinin ötesinde bir anlam taşımamaktadır.
Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ÜNİVERSİTE Haberleri

Başlık Tarih
 
FETÖ Ahmet Adem T'yi ÇOMÜ'ye Rektör Adayı Yapacakmış! Sonra...15 Ocak 2019
45 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alacak31 Aralık 2018
Üniversite 15 personel alımı24 Aralık 2018
Yargıdan ÇOMÜ Rektörü Acer'e Hukuk Dersi 21 Aralık 2018
ÇOMÜ'ye 15 Personel Alınacak21 Aralık 2018
İnsanlığın Unuttuğu Bir Coğrafya ; Doğu Türkistan14 Aralık 2018
ÇOMÜ Rektörlüğü'nden Tıp Fakültesi Hastanesi Açıklaması13 Aralık 2018
ÇOMÜ Tıp Fakültesi: 11 milyonluk hastaneden 48 milyonluk tarihi borç 13 Aralık 2018
Çomüde Atatürk ve cumhuriyet düşmanı isim için üniversitede panel düzenlediler25 Kasım 2018
Çanakkale'ye 1964 yılında düşen gök taşı örneği üzerinde çalışmalar yaparken Koleksiyona Dönüştü12 Kasım 2018
Çanakkale’de üniversite öğrencileriyle toplantı 12 Kasım 2018
Çomü Organ Nakil Merkezi'nde Kısa Sürede Nakil Şansı25 Ekim 2018
YÖK Başkanı Saraç'tan, ÇÖMÜ'lü Gezen'e Yanıt Fetöcüleri Korumadık '20 Ekim 2018
AYDINLIK Gazetesi, ÇOMÜ'lü Akademisyenin FETÖ'nün Üniversite Yapılanması Hakkındaki Suç Duyurusunu Haber Yaptı 19 Ekim 2018
MHP İl Başkanı ÇÖMÜ Tıp Fakültesi Dekanını Hedefe Koydu 10 Ekim 2018
ÇOMÜ'den İhraç Olan İtirafçı'nın Amerika Anıları, " Bu hizmeti Peygamber efendimiz Fetullah Gülen’e devretti"08 Ekim 2018
ÇOMÜ'de ki İtirafçı FETÖ'cü,"Brunson'un FETÖ bağlantısı iddianamede!. "01 Ekim 2018
Fetöcü Laçiner ve Ekibi Ceza Aldı. Yurtdışına Kaçan Fetöcüler Ulusalcıları Suçladı26 Eylül 2018
Sedat Laçiner Milli Savunma Bakanı; Hüseyin Özdemir YÖK Başkanı Olacaktı; Şimdi BALYOZ İndi. Birisi 10 Yıl Diğeri 9 Yıl Ceza Aldı26 Eylül 2018
Fetöcü Hüseyin Özdemir'e 10 Yıl Ceza ve Yakalama kararı çıkartıldı 25 Eylül 2018
Fetöcü Laçiner e İlk Ceza 9 Yıl 4 ay25 Eylül 2018
ÇOMÜ'den Açıklama "Vural Bulut, kendi isteğiyle bu görevden ayrılmıştır" 24 Eylül 2018
Çomü de ki Adrese Teslim Kadro Sözcü Gazetesi'nde AK Partili Vekiller Niye Susuyor ?08 Eylül 2018
YETMEZ AMA EVET....Vural Bulut görevden alındı!06 Eylül 2018
Basit Cinsel Saldırı Suçuna BİM dur dedi31 Ağustos 2018
Pınar’dan Rektör Acer’e:Niye işe gireceklerin ayakkabı numarasını yazmadın”29 Ağustos 2018
ÇÖMÜ 135 sözleşmeli personel alacak24 Ağustos 2018
Tarihçi Doç.Dr. Burhan Sayılır; Devlet Arşivlerinin Tarikatların Almasına Sert tepki Gösterdi."Devletin sahibi devlettir. Devlet bunu er yada geç herkese öğretir"16 Ağustos 2018
ÇOMÜ'den Makedonya'ya Kaçan FETÖCÜ Sani Demiri Rahibe Terasa Okulunda Derse Başlamış. Papazdan Rahibeye Bu da Gelişme 11 Ağustos 2018
Çanakkale'de FETÖ'ye Yönelik Başlayan Operasyonlarda Gözaltı Sayısı Artıyor07 Ağustos 2018
Çanakkalede 11 Yıl Sonra Böbrek Nakliyle Sağlığına Kavuştu06 Ağustos 2018
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde FETÖ Operasyonu 2 Akademisyene Gözaltı06 Ağustos 2018
ÇOMÜ'ye Akademik Personel Alımı06 Ağustos 2018
Çanakkale'de öğretim görevlisi evinde ölü bulundu!13 Temmuz 2018
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde Organ Nakli11 Temmuz 2018
Prof. Dr. Doğan Perinçek: O ihaleyi verenler 24 candan sorumludur 09 Temmuz 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Kadro İlanı07 Temmuz 2018
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde Organ Nakli07 Temmuz 2018
Gazeteci İsmail Saymaz'dan ÇOMÜ'lü Abdullah Akın'a Sert Çıkış"Kendi Bağımsızlık Liderine İftira Atan Soytarı Gitsin Tekkede Çalışsın"04 Temmuz 2018
RTÜK'ten Skandal Abdullah Akın kararı03 Temmuz 2018
Üç Yılda 54 Hastaya Umut Oldular03 Temmuz 2018
ÇOMÜ’de Orman Yangını 30 Haziran 2018
ÇOMÜ Yönetimi'nden Vural Bulut'a Twitter Soruşturması 29 Haziran 2018
CHP'den ÇOMÜ'ye Sert Tepki "Çanakkale den defolup gitmesini isterken, ÇOMÜ Yönetiminin kamuoyuna karşı gösterdiği bu saygısızlığın sebebi nedir? 09 Haziran 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı07 Haziran 2018
Çanakkale Eğitim İş Başkanı; ÇOMÜ Rektörüne Yüklendi:"Laçiner Döneminde Biga’da CEMAAT Toplantılarına Katılanlar Halen Görevde"06 Haziran 2018
Rektör Acer; AYDINLIK Gazetesi'ne Yaptığı Açıklamada:"Işık Evi Nedir Anlamını Bile Tam Olarak Bilmiyorum"30 Mayıs 2018
AYDINLIK Gazetesi ÇOMÜ Rektörü Acer'in Laçiner Fotosunu Yayımladı24 Mayıs 2018
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı09 Mayıs 2018
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı08 Mayıs 2018
ÇOMÜ'de Bitmeyen Soruşturma; Gökhan "O Ahlaksız ile İlgili Hala Bir Sonuç Alamadık!"04 Mayıs 2018
Ertuğrul Özkök’ten Abdullah Akın’a çağrı: “Çık milletin önüne mertçe özür dile”18 Nisan 2018
Yılmaz Özdil; Abdullah Akın'ı Sordu:"Katmerli yalancı görevine devam edecek mi?17 Nisan 2018
Abdullah Akın'a Kötü Haber'Camiileri Genelev Yaptılar Açıklamasına Kaynak Gösterdiği Dergi Açıklama yaptı 15 Nisan 2018
Balkanlardan binlerce gönüllü asker Çanakkale'de savaştı05 Nisan 2018
DİKKAT! Çanakkale'ye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için sağanak yağmur uyarısı yaptı31 Mart 2018
ÇOMÜ'lü Sözde Öğretim Üyesini; Vakıflar Bölge Müdürlüğü: Camilerin genelev olarak kullanıldığına dair bilgi yok28 Mart 2018
Ezine MYO’da "18 Mart Zaferi" konferansı23 Mart 2018
Atatürk'e ve Cumhuriyet'e Hakaret eden ÇOMÜ'lü Akın Görevden Uzaklaştırıldı 07 Mart 2018
ÇOMÜ Yönetiminden Yanıt Bekliyoruz? ÇOMÜ'de FETÖ'cü Ankara Strateji Enstitü Üyesi Var mı?06 Mart 2018
Tarihçi Sinan Meydan, "Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlarının çirkin Camii yalanına Yanıt Verdi05 Mart 2018
ÇOMÜ'de ki Gericiye Sert Uyarı: "Çanakkale'nin sabrını fazla zorlamayın haddinizi bilin." 03 Mart 2018
Prof.Dr. Perinçek Sert Çıkış:" ÇOMÜ TV Sorumlusu Vural Bulut ve Onu Atayan Rektör Yardımcısı Görevden Alınmalıdır"02 Mart 2018
Çanakkale Belediye Meclisi Tek Ses; Yeşim Karadağ Susuyor, Abdullah Akın"Türk değil SAPIK" 01 Mart 2018
ÇTSO ÇOMÜ'de İrticai Faaliyetlere İzin Verilmemesi Gerekiyor ve Bu bağlamda Akın'ın Sapkın Düşüncelerini Kınıyoruz01 Mart 2018
Gazeteci Soner Yalçın'dan ÇOMÜ'de ki Gericiye Tokat Gibi Yanıt:Hadi Tarihi Çarıptıyor. Keşke Biraz Utanmayı Bilse Bu cahil İlahiyatçı"01 Mart 2018
Atatürk'e Cumhuriyet'e Saldıranı Protesto İçin Çanakkale Sokağa Çıkıyor28 Şubat 2018
Atatürk'e Ve Çanakkalelileri Hakaret Eden Kişiye Rektör Acer"Bilimsel Özgürlük", Adalet Bakanı ise "Savcılar Gereğini Yapar" dedi28 Şubat 2018
Atatürk'e Hakaret Eden Abdullah Akın FETÖCÜ Laçiner Döneminde Kadroya Alınmış28 Şubat 2018
Adalet Bakanı ÇOMÜ'de Atatürk'e Hakaret Eden İsim İçin Savcılar Gereğini Yapacaktır28 Şubat 2018
Tepkiler Geri Adım Attırdı; Soruşturma Açıldı28 Şubat 2018
ÇOMÜ Rektörü Atatürk'e Hakarete Bilimsel Özgürlük Demiş 27 Şubat 2018
Çanakkale ADD" Rektör, Vali, Müftü Çıkıpta Tek Söz Etmedi"27 Şubat 2018
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ÇOMÜ'de ki Abdullah Akın'a "SOYTARI"27 Şubat 2018
ÇOMÜ TV'nin Kapanması İçin CHP'li Vekiller RTÜK'e Başvurdu27 Şubat 2018
Çanakkale Eğitim-İş'ten ÇOMÜ Açıklaması"Atatürk’e, kurucu değerlerimize dil uzatanlar cezasız bırakılmamalıdır."27 Şubat 2018
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Atatürk'e küfür ve hakareti savundu26 Şubat 2018
“Camileri genelev yaptılar” sözlerini söyleyenler, ahlaksızlığın zirvesine ulaşan Türkiye Cumhuriyetinin düşmanlarıdır."26 Şubat 2018
Ahmet Hakan'dan Abdullah Akın'a sert tepki: Çüş artık çüş be!26 Şubat 2018
Organ nakliyle sağlığına kavuştu29 Ocak 2018
Diyaliz hastası böbrek nakliyle sağlığına kavuştu17 Ocak 2018
ÇOMÜ’den İki Akademisyen KHK ile ihraç 12 Ocak 2018
Çomü'de Fetö/pdy Bağlantılı 328 Personelin İlişiği Kesildi05 Ocak 2018
FETÖ’cü rektörden boyun eğmeyenlere tehdit03 Ocak 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Kadro İlanı30 Aralık 2017
2018 Troia Yılı’nda “Adaların Su Altı Dalış Güzergâhları” Projesi20 Aralık 2017
Savcılık 20 Bin Akademisyene Soruşturma Açtı: Gözler ÇOMÜ'de ki İelts Sınavına Çevrildi18 Aralık 2017
2005-2013 yıllarındaki tüm ALES soruları ‘çalınmış’: 20 bin ‘şüpheli’ akademisyen var18 Aralık 2017
Savcılık, 20 bin akademisyen için harekete geçti18 Aralık 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenin Büyük Başarısı; Ödülünü Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aldı 12 Aralık 2017
Çanakkale’nin biyolojik çeşitliliği envanteri ortaya çıkarıldı09 Aralık 2017
ÇOMÜ’ye Akademik Personel Alınacak06 Aralık 2017
Kadına Yönelik Şiddet’ Güncel ve Küresel Bir Sorun05 Aralık 2017
ÇOMÜ'ye Akademik Personel Alınacak02 Aralık 2017
ÇOMÜ FETÖ İhracında İlk Dörtte01 Aralık 2017
AYAY Bölümü'nde Geleneksel Üniforma Giyme Töreni Gerçekleştirildi01 Aralık 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ne Sağlık Bakanlığı'ndan Ödül01 Aralık 2017
Türkiye’de Kayıtlı Diyabet Hasta Sayısı 7 Milyon30 Kasım 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezunu Doktora BYLOKC Gözaltısı28 Kasım 2017
ÇOMÜ'den Öğretim Elemanı Alım İlanı24 Kasım 2017
ÇOMÜ Öğretim Elemanı Alım İlanı22 Kasım 2017
Yenice Meslek Yüksekokulu Binasında Yenileme Çalışmaları Gerçekleştirildi21 Kasım 2017
Çanakkale'de FETÖ'nün Askeri Yapılanma İmamı ÇOMÜ Tıp'tan Çıktı18 Kasım 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nden "Multipl Skleroz Hasta Okulu"17 Kasım 2017
ÇOMÜ’ye Akademik Personel Alınacak15 Kasım 2017
ÇOMÜ'ye Akademik Personel Alınacak08 Kasım 2017
BYLOCK'cu Hüseyin Özdemir'in Tartışmalı Sevkine ÇOMÜ'de Soruşturma Açtı07 Kasım 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenden F Tipi Laçiner ve Arkadaşları Hakkında Suç Duyusuru07 Kasım 2017
Çanakkale'de FETÖ Darbe Davası Duruşmasına Devam Edildi07 Kasım 2017
ÇOMÜ’lü Üsteğmen şehit oldu!07 Kasım 2017
ÇOMÜ TÖMER'de Türkçe Yeterlik sınavı 03 Kasım 2017
ÇOMÜ'ye Akademik Personel Alınacak02 Kasım 2017
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan, Üniversite öğrencilerine ders verdi02 Kasım 2017
Çanakkale'de BATI TRAKYA TÜRK Cumhuriyeti Bayrağı İle Yürüdüler VİDEOLU30 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Aliye İzzet Begoviç Anıldı25 Ekim 2017
Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı22 Ekim 2017
ÇOMÜ'de MUSTAFA KEMAL'in Askerleri Görev Başında21 Ekim 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nden KHK ile Atılan Fetöcüler Balıkesir Sevgi Hastanesi'nde20 Ekim 2017
Ukraynalı Botvinov'daün Çomü'de Piyano Eesitali19 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Ödüllü Filmlerin Yönetmenleri Kısa Film Tecrübelerini Aktardı18 Ekim 2017
Ünlü Piyanist Alexey Botvinov’dan Çanakkale’de Piyano Resitali15 Ekim 2017
ÇOMÜ’de FETÖ’nün İmamlarından Olan Akademisyen Tutuklandı 14 Ekim 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Operasyonu 1 Akademisyen Gözaltına Alındı12 Ekim 2017
ÇOMÜ’de FETÖ Operasyonu 1 Akademisyen Tutuklandı 11 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Gençlik Ve Geleceğimiz Konulu Konferans Düzenlendi11 Ekim 2017
ÇOMÜ Öğretim üyesi Alacak07 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Uluslararası Ekoloji Ve Çevre Sorunları Sempozyumu Başladı04 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Akademik Personel Alımı04 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Proje Pazarı Başvuruları Başladı04 Ekim 2017
ÇOMÜ Yüzme Havuzu Kış Programı Açıklandı03 Ekim 2017
ÇOMÜ'de 1 Yılda FETÖ'den 414 Kişi Hakkında İşlem Yapılmış03 Ekim 2017
ÇOMÜ ÖTK Temsilcileri Bülent Turan'ı Ziyaret Etti26 Eylül 2017
ÇOMÜ'ye Öğretim Üyesi Alım İlanı15 Eylül 2017
BYLOKÇU Hüseyin Özdemir'in Sevk Edildiği Üniversite Rektörü FETÖ'den Gözaltına Alındı 13 Eylül 2017
Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Toplantı11 Eylül 2017
Bayramda Böbrek Nakli Oldu07 Eylül 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Duyurusunu Yaptı26 Ağustos 2017
ÇOMÜ’den KHK ile ihraç 25 Ağustos 2017
Masum Akademisyene Bakın! 15 FETÖ'cüye Formasyon Öğrencisi Yapmış15 Ağustos 2017
ÇOMÜ Ailesine 9132 Öğrenci Katıldı14 Ağustos 2017
BESYO Özel Yetenek sınavları başladı09 Ağustos 2017
ÇOMÜ Tıp'ta Organ Nakli Yaşam Kurtardı08 Ağustos 2017
Çanakkale İçin Güç Birliği Yaptılar03 Ağustos 2017
F Tipi Laçiner'in de Kardeşi Vedat Laçiner Atatürkçü ve Laik'miş YERSEN !02 Ağustos 2017
ÇOMÜ Akademik Personel Alacak01 Ağustos 2017
ÇOMÜ Balkan Ensitütüsüne Küçük Bir Anımsatma; Batı Trakyalı Öğrenciler Değil; Batı Trakya Türk Öğrencileri31 Temmuz 2017
ÇOMÜ'de Silah Taşıyan FETÖCÜ Sözde Akademisyen21 Temmuz 2017
Halil Çetin'den Açıklama19 Temmuz 2017
Çan Yüksek Okulu Sekreteri İhraç Edildi14 Temmuz 2017
ÇOMÜ’den İhraç Edilen Akademisyen Listesi14 Temmuz 2017
ÇOMÜ’den KHK ile 18 İhraç14 Temmuz 2017
FETÖ'den İhraç Edilen Ramazan Gülendam'ın 3 Çocuğu da FETÖ'nün Okullarında Okumuş; Ama FETÖCÜ Değil YERSEN !13 Temmuz 2017
ÇOMÜ Besyo Online Kayıtlar Başladı13 Temmuz 2017
FETÖ'cülerin ÇOMÜ'de Skandalları Bitmiyor. Polis Memurunu Yüksekokul Sekreteri Yapmışlar12 Temmuz 2017
FETÖCÜ Firari Adil Öksüz'ün Üniversitesi ÇOMÜ'de Konferans Vermiş11 Temmuz 2017
Sedat Laçiner Milli Savunma Bakanı; Hüseyin Özdemir YÖK Başkanı Olacaktı; Şimdi BALYOZ İndi11 Temmuz 2017
ÇOMÜ'de ki FETÖCÜLER Muhalif Akademisyenlerin Telefonlarını Dinliyorlarmış11 Temmuz 2017
ÇOMÜ'de FETÖ'den İhraç Edilen Çetin'e Atatürkçü Düşünce Topluluğu Akademik Danışmanlığı Verilmiş11 Temmuz 2017
ÇOMÜ’de 2014 Yılında yapılan İelts Sınavını FETÖ'nün Ukrayna İmamı Düzenlemiş 10 Temmuz 2017
FETÖ'nün Gökkuşağı Okulunun Müdür Yardımcısını ÇOMÜ'ye Yüksek Lisans Jüri Başkanı Olarak Atamışlar10 Temmuz 2017
FETÖ’nün Ukrayna İmamını ÇOMÜ ye Akademisyen Yapmışlar08 Temmuz 2017
F TİPİ Laçinerler Aile Boyu 15 Temmuz Kalkışmasını Önceden Biliyormuş08 Temmuz 2017
ÇOMÜ'den FETÖ'cü Olduğu İçin İhraç Edilen Halil Çetin Hakkında Dava Açıldı08 Temmuz 2017
ÇOMÜ’ye Akademisyen Alınacak05 Temmuz 2017
ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınavı Yapıyor01 Temmuz 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenin SÜREK AVI Elazığ'da da Devam Ediyor.28 Haziran 2017
ÇOMÜ'de ki FETÖCÜ Yapı İle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arasında ki İlginç Bağ 23 Haziran 2017
ÇOMÜ'den FETÖCÜ Hilmi Yavuz'un da Fahri Doktorusunun Alınmasını Bekliyoruz21 Haziran 2017
Cemaatçi diye verilen ünvan cemaatçi diye geri alındı21 Haziran 2017
ÇOMÜ’ye 4 Akademik Personel Alınacak 15 Haziran 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı13 Haziran 2017
ÇOMÜ’de FETÖ’den Gözaltına Alınan Profesör Adli Kontrol ile Serbest08 Haziran 2017
“Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Elektrik Sistemine Entegrasyonları” Semineri Çanakkale’de Gerçekleştirildi06 Haziran 2017
ÇOMÜ'de ki FETÖCÜ Yapı İle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arasında ki İlginç Bağ 04 Haziran 2017
Tekirdağ'dan ÇOMÜ'ye Geçti Gözaltından Kurtulamadı FETÖ'den 1 Gözaltı02 Haziran 2017
ÇOMÜ Sözleşmeli Personel Alacak02 Haziran 2017
ÇOMÜ Rektörlüğüne “Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi” Teknik Desteği02 Haziran 2017
ÇOMÜ'de Bir Akademisyen Gözaltına Alındı17 Mayıs 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Denizgöründü Hayırında 08 Mayıs 2017
Çanakkale 18 Mart İlkokulu’nda düzenlenen HAREKETLERLE EĞLENİYORUM projesi 07 Mayıs 2017
Çomü'nün Çalışkan Hocası Prof. Dr. Günlügür06 Mayıs 2017
Çanakkale'de Empati Kurmak = Anlamak04 Mayıs 2017
ÇOMÜ'de ki Kaçak FETÖCÜ Coşar'ın ABD'de ki İşini Kutlayanlar? FETÖ'yle Mücadele Ediyor YERSEN.....04 Mayıs 2017
ÇOMÜ’lü Doçent Öztürk Vatansever Gazeteci Nihat Genç'i Selamladı04 Mayıs 2017
ÇOMÜ’lü Akademisyenin Evine Yazılı Taciz03 Mayıs 2017
Nihat Genç ÇOMÜ ADD'nin Konuğu Olarak Çanakkale'de 03 Mayıs 2017
ÇOMÜ Rektörüne Çocuklar 1 Mayıs'ta Seslendi:"Rektör Amca Babama Kadrosunu Niye Vermiyon?01 Mayıs 2017
Çomü de KHK ile 44 ihraç29 Nisan 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Soruşturması Kapsamında Açığa Alınan 14 Kişi Geri mi Döndü ?29 Nisan 2017
Furkan Vakfı , FETÖCÜ Sedat Laçiner'in Tutuklanmasına Üzülmüş24 Nisan 2017
ÇOMÜ Kampüsünde EVET Yazılı Araç Gerginliği13 Nisan 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Olta Avcılığında Usta İmiş....10 Nisan 2017
ÇOMÜ Yönetimine Soruyoruz ?09 Nisan 2017
KHK İle Kapatılan Karacan Akademisi'nde Ders Veren; ÇOMÜ'de Görevli Akademisyenler İçin İşlem Yapıldı mı?16 Mayıs 2017
ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nün Büyük Başarısı06 Nisan 2017
Siyasette Mizah Konferansı31 Mart 2017
ÇOMÜ'de BYLOKC'tan Tutuklu Ama Doçentlik Dosyası Jüride.....30 Mart 2017
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDEN BİR İLK DAHA30 Mart 2017
Rektör Acer’den Belediye Başkanı Gökhan’a Ziyaret30 Mart 2017
15 Temmuz Sonrası ÇOMÜ'den Makedonya'ya Kaçan Sani Demiri ile Görüşen ÇOMÜ'lü Kim?29 Mart 2017
ÇOMÜ ÖTK ; Prof. Dr. Muammer Karaayvaz'ı Ziyaret Etti27 Mart 2017
Çanakkale Devlet Hastanesi’de FETÖCÜ Özdemir iÇin GATAKULLİ mi Dönüyor? 26 Mart 2017
Dün FETÖCÜ Laçiner'in Hukuk Müşaviri, Bugün FETÖ ile Mücadele Ediyor.28 Mart 2017
ŞOK İDDİA! ÇOMÜ'den KHK İle İhraç Edilenler Kripto FETÖCÜLERİN İşyerlerinde mi Çalıştırılıyor?21 Mart 2017
BYLOKÇU FETÖCÜ Hüseyin Özdemir, Sağlık Sorunları Nedeni ile Tahliyesini İstemiş17 Mart 2017
Doç.Dr. Fatih Aygün'den ÇOMÜ Tıp'ta FETÖ'lü günler 17 Mart 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 9 öğretim üyesi15 Mart 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde Gözaltına Alınan 4 Kişi Tutuksuz yargılanmak Üzere Bırakıldı13 Mart 2017
KHK ile FETÖ'den İhraç Edilen Ramazan Gülendam; Meğer Atatürkçü İmiş 13 Mart 2017
Flört Şiddeti Gençler Arasında %55’e Kadar Çıkıyor10 Mart 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı10 Mart 2017
ÇOMÜ'de Açıkta Olan 29 Akademik Personel Göreve Döndü02 Mart 2017
ÇOMÜ'de 4 Memur FETÖ'den İhraç Edildi01 Mart 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde 4 FETÖ Gözaltısı28 Şubat 2017
Çanakkale'de Kanser tanısında PET-BT Teknolojisi28 Şubat 2017
ÇOMÜ'lü Personele BYLOKC Tutuklaması24 Şubat 2017
Prof. Dr. Perinçek'ten Rektör Acer'a Çağrı: "Yanınızda FETÖ Değnekçiliği Yapmamış Kişilere Yer Verin"22 Şubat 2017
ÇOMÜ'de 170 Personel Bylock'cu Çıktı21 Şubat 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin FETÖCÜ eski Dekanı:"Eylül Ayında YÖK Başkanı Olacağım,Bugünleri Ararsınız"18 Şubat 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Depremi; 20 Gözaltı10 Şubat 2017
ÇOMÜ Deprem İstasyonuna Uluslararası Kod04 Şubat 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Gözaltısı; 7 Kişi02 Şubat 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Gözaltıları Sürüyor01 Şubat 2017
ÇOMÜ'de FETÖ'den Bir Gözaltı31 Ocak 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyen Prof. Dr. Perinçek; "Köprüye Karşı Değilim Ama Bu Fiat Ne Böyle"31 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde FETÖ'den Tutuklananların Referansları Kim-Kimler?28 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde İlk Kez Yapılan Ameliyat Başarılı Oldu 28 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde 3 Akademisyene FETÖ'den Tutuklama27 Ocak 2017
ÇOMÜ'nün Başarılı Hocası Doç.Dr. Öztürk'e Sürpriz Doğum Günü Pastası24 Ocak 2017
Firuze’den Düşündüren İfade!22 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Başhekim yardımcısı Doç.Dr. Kırılmaz Acil Serviste Müşahade Altında20 Ocak 2017
Çomü Kreşinde Av. Tuğrul Kalkan Çocuklara Avukatlığı Anlattı20 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesinde Gözaltı Sayısı 417 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde 2 Gözaltı17 Ocak 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenler; THP Genel Başkanı Prof. Kahil'e Geçmiş Olsun Dileklerini İlettiler13 Ocak 2017
ÇOMÜ'de ki 16 İhracın 3 Yurtdışında07 Ocak 2017
Çanakkale’de ‘Canlı bomba’ iddiası yalanlandı06 Ocak 2017
ÇOMÜ’den ByLock Açıklaması05 Ocak 2017
ÇOMÜ'ye Okutman Alınacak05 Ocak 2017
Çanakkale ADD'den ÇOMÜ'de ki Tarihi Topun Kaldırılmasına Sert Tepki02 Ocak 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenden Laiklik Çağrısı02 Ocak 2017
ÇOMÜ’lü Doçentin Piyango Bileti Koleksiyonu01 Ocak 2017
ÇOMÜ’de 20 Memur FETÖ den İhraç Edildi31 Aralık 2016
ÇOMÜ'de Akademik Teşvik Ödeneği Onur Töreni Gerçekleştirildi30 Aralık 2016
Çanakkale'de 6 Kişi PKK Üyeliğinden Tutuklandı29 Aralık 2016
ÇOMÜ'de Deprem Kayıt İstasyonu Açıldı28 Aralık 2016
ÇOMÜ Akademisyen Alacak28 Aralık 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kozmetik kliniği açıldı24 Aralık 2016
ÇOMÜ eski Rektörü Ali Akdemir Serbest Bırakıldı22 Aralık 2016
FETÖ’den Alınan CHP’li Akdemir Çağlayan Adliyesi’nde20 Aralık 2016

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Ekonomi | Ekonomi | Foto Galeri | Künye
CH