güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
Flaş Haber : Seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
 
Ana Sayfa > Çanakkale Haberleri

Çanakkale Belediyesi kat karşılığı konut inşaatı yapımı ihalesine çıktı
03 Kasım 2021
Çanakkale Belediyesi kat karşılığı konut inşaatı yapımı ihalesine çıktı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
KAT KARŞILIĞI İHALE  İLANI
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Madde 1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Güzelyalı Köyü, 213 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı 1.548,08 m2 miktarındaki  arsanın  üzerinde  mevcut  imar  durumuna  uygun    olarak “Konut Alanı”nın projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak “Konut Alanı” inşaatının yapılması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

Madde 2- İhale 24/11/2021, Çarşamba günü Saat 14:00’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3-İhaleye konu İşin Tahmini bedeli  1.280.748,54 TL (Bir milyon iki yüz seksen bin, yedi yüz kırk sekiz Türk Lirası, Elli dört Kuruş),’dir. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3 ‘ü olan  38.422,45.-TL. (Otuz sekiz bin dört yüz yirmi iki Türk Lirası, Kırk beş Kuruş)'dır. İhale dosya bedeli 5.000,00.-TL.(Beş bin Türk Lirası)’dır.

Madde 4-İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını 24/11/2021 İhale günü en geç saat 12.00'ye kadar Belediyemize Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak teslimat ile birlikte Vakıfbank Ç.Kale Truva Şubesi'ne yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

Madde 5-İstekliler  söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler.

Madde 6-İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

Madde 7- İHALE TEKLİF ŞARTLARI :
Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Güzelyalı Köyü, 213 Ada, 2 Parselde kayıtlı 1.548,08 m2. alana sahip arsanın üzerinde,  Şartname ekindeki imar durumuna uygun olarak inşaat alanı  928,85 m2 üzerinden teklif verilebilir. Kat adedi ve m2 inşaat alanı en fazla olarak belirtilmiş olup daha az katlı ve daha düşük m2.inşaat alanına göre de teklif düzenlenebilir. İstekli aşağıdaki şartları kapsayan teklif verebilecektir.
            a)Mülkiyeti Belediyeye ait parsel üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planına uygun olarak ihale ile Hmax =6,50 m yapılanma koşuluna sahip alanda “Konut Alanı”,  konut kullanımların sağlanacağı yapı için teklif verilecektir.
            b)Söz konusu parselde Hmax =6.50 m. yapılanma koşuluna sahip alanda, “Konut Alanı”, fonksiyonuna sahip olup, bu şartlara uygun yapı yapılacaktır.

Avan Proje :
 1. Yüklenici tarafından hazırlanan avan proje ihaleye esas teklif dosyasına eklenecektir. Binanın yapılanma koşullarındaki imar hatları ve yüksekliğini geçmemek üzere teklif verilecektir. Kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı m2’ si bu koşulların altında da olabilir. Bu durumda binanın fonksiyonelliği, kullanım özellikleri, estetik görünümü ve çevresine uyumu gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
 2. Taşınmaza ait imar durumu ve ölçülü kroki bilgileri Çanakkale Belediyesince şartname eki olarak verilecektir. Şartname ekinde yer alan taşınmaza ait imar durumuna ve ölçülü krokisine uygun olarak avan projeleri çizdireceklerdir. Avan proje 1/50 ölçekli olacaktır. Avan proje içeriğinde, kat planları, en az dört yönden görünüş ve kesitler (merdivenlerden geçecek şekilde), vaziyet planı (otopark düzenlemesi, yaya aksları, peyzaj düzenlenmesi vb.) binanın çevresi ile üç boyutlu olarak görünümü, inşaatta kullanılacak malzemelere ilişkin mahal listesi, metrajlar, açıklama raporları, bağımsız bölüm listesi ile arsa payları msi kat numara ve nitelikleri ile ortak alanların m2. ve yerlerinin belirtildiği liste (ortak alanların listesi), hangi bölümlerin belediyeye verileceğine ilişkin kroki ve açıklama bulunacaktır. Hazırlanan avan proje teklif mektubu ile belirlenen tarihte idareye teslim edilecektir.
 3. Öncelikli olarak “konut alanı” fonksiyonuna göre projesi çizilecek ve tefrişi yapılacaktır. Yapının tamamına ilişkin Avan Projelerin Belediyenin onayına sunulacaktır. Onaylanan kesin avan projelere esas uygulama projeleri 120 (YüzYirmi) iş günü içerisinde hazırlanarak, Belediyeden 3194  Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine göre ruhsat alınacaktır.
 4. İstekli, ihale konusu işler için üretilen projelerin gerektirdiği kadar araç için İmar Kanunu ve Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliği hükümlerinin gerektirdiği kadar tesis ve/veya parsel içinde otopark alanı ayrılacaktır.
Jeolojik Etüt Raporu ve Zemin İyileştirme Projesi:
Yapıya ilişkin projeler yüklenici tarafından yaptırılacak sondajlı zemin etüdü raporu sonucunda hazırlanacak geoteknik raporunda belirtilen parametrelere uygun olarak gerekirse “Zemin İyileştirme Projesi” yapılacaktır. Zemin iyileştirme çalışmaları için yükleniciye ilave bedel ödenmeyecektir.

Uygulama Projeleri :
 1. Sondajlı zemin etüt raporu yüklenici tarafından hazırlanarak idare onayına sunulur.
 2. Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileştirme projesi yüklenici tarafından hazırlanarak idare onayına sunulur.
 3. Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, bütün cepheleri kapsayacak sayıda görünüş, sistem kesiti ve nokta detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar ve idarece gerek görülen diğer detaylar, kat tavan planlarını, çatı planlarını, malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini içerir.
 4. Statik proje: Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren plan, kesit, detay, rapor, hesaplar, iskele projesi, malzeme teknik şartnamelerini içerir.
 5. Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporları içeren, asansör projeleri ve hesapları, otomasyon sistemi projesi, ortak alanlar ve her bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak kaydı ile elektrik ihtiyacının tamamını karşılamaya yetecek güneş enerjisi sistemlerinin proje, hesap ve raporları ile birlikte resmi kurumlardan onaylarının alınması işlerini, malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini içerir.
 6. Çizilen elektrik projesi idareden onay alındıktan sonra Uedaş tarafından enerji müsaadesi alınıp uygulama projelerini UEDAŞ’ a onaylattırılacaktır.
 7. Elektrik projelerinde gerekli olması durumunda UEDAŞ, TELEKOM, vb. gerekli kurumlardan gerekli onaylar yaptırılacaktır.
 8. Güvenlik amaçlı olarak kör nokta kalmayacak şekilde kamera (CCTV) projesi çizilerek idareden onay alınacaktır.
 9. Bütün aydınlatma elemanları led olacak olup peyzaj projesine bağlı olarak dış aydınlatma projesi yapılacaktır.
 10. Mekanik projeler : Sıhhi tesisat, havalandırma, soğutma, yangın, ısı yalıtım projeleri ve ısı kaybı hesapları, ısıtma tesisatı (zeminden ısıtma)  ve hesapları, güneş enerjisi tesisatı (sıcak su kullanımı için)  gri su ve yağmur suyu kullanımı projelendirmesi, doğalgaz projeleri (ısıtma ve mutfak kullanımı)  ile her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını, malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini içerir.
 11. Peyzaj projesi: Parselin tamamının peyzaj düzenlemesi yapılacaktır, bitki listesi malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini.
 12. Sulama Projesi: Peyzaj projesine uygun olarak sulama projesi hazırlanacaktır.
 13. Altyapı Projesi: Çevre drenaj, atık su, yağmur suyu projelerini, malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini içerir.
 14. Otopark alanlarının yerleşimi ve giriş-çıkışları projelendirilecektir.
 15. Binanın çevresi ile siluet ve üç boyutlu görünüşleri
 16. Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır.
 17. Tüm projeler idare ön onayı almak zorundadır. Onaysız proje ile ruhsat başvurusu yapılamaz, imalatlara başlanamaz.
Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır.
 İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 120 (yüzyirmi) gün içinde ruhsat alınacaktır.
İstekliye Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde yer teslimi yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır.
İhale konusu “Konut Alanı”nın inşaat bitim tarihi yer tesliminden itibaren maksimum 15 (onbeş) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir.
İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma izin belgesinin) alındığı tarihtir.

Madde 8-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve BELGELER :

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a)Kanuni ikametgahı olması,
b)Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
c)Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi.
d)Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeleri
e)Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2021 yılı için tasdikli)
e.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir   belge
e.2)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
e.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (e.2)  deki esaslara temin edecekleri belge,
f)İmza sirküleri verilmesi.
f.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin  (f.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
g)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
h)Bu şartnamede yazılı miktarda teminat ve 5.000,00.- TL ( Beş bin Türk Lirası) ihale dosya bedeli vermesi.
i)İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 24/11/2021 Çarşamba günü, saat 12.00’ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 12.00’den sonra teklif mektupları kabul edilmez.
j)Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge
k)Belediyeye borcu olmadığına dair belge
l)Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
m)2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.
Keyfiyet İlan Olunur.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Çanakkale Haberleri Haberleri

Başlık Tarih
 
TS Club Çanakkale'de!28 Kasım 2021
METEOROLOJİK UYARI "ÇANAKKALE'DE KUVVETLİ FIRTINA VE TAM FIRTINA BEKLENİYOR!"28 Kasım 2021
Çanakkale'de ısınan kuyu suyu deprem habercisi mi?28 Kasım 2021
Çanakkale Satılık Konut Metrekaresi Yüksekliğinde İlk Dörtte28 Kasım 2021
EKONOMİK KRİZİN YÜKÜNÜ KABUL ETMİYORUZ EMEKÇİYE BÜTÇE İSTİYORUZ28 Kasım 2021
Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın” Konulu İl Eğitim Programı27 Kasım 2021
ZENGİNLEŞMENİN YOLU MARKALAŞMADAN GEÇER27 Kasım 2021
İşyeri hekimi hizmeti alınacak27 Kasım 2021
Çanakkale Dahil Üç Kentte Fuhuş Operasyonu 7 Gözaltı 26 Kasım 2021
Vali Aktaş, Yedek Subayların Mezuniyet Sevincine Ortak Oldu 26 Kasım 2021
Meteoroloji'den Çanakkale'ye Uyarı26 Kasım 2021
Çanakkale'ye Sağanak Yağmur Uyarısı26 Kasım 2021
ÇANAKKALE İŞKUR ESNAFINDAN İŞLETMESİNE, İSTİŞAREYE DEVAM EDİYOR26 Kasım 2021
PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR25 Kasım 2021
Kadınlar sömürüye karşı Çanakkale'de buluştu25 Kasım 2021
Çanakkale Deve Sayısında Ülke Üçüncüsü26 Kasım 2021
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı25 Kasım 2021
Av.Ezgi Deniz Çalışal'dan Açıklama 25 Kasım 2021
Cevatpaşa Ortaokulu’nda “TÜBİTAK 4006 Bilim” Fuarı Açıldı25 Kasım 2021
Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kömür Alacak25 Kasım 2021
ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'nda25 Kasım 2021
YÜRÜTME KURULU KASIM AYI TOPLANTISI İÇİN ÇTSO’DA BİR ARAYA GELDİ 25 Kasım 2021
Çanakkale'de Zam Kuyruğu24 Kasım 2021
TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu Toplantısı24 Kasım 2021
Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Etkinliklerle Kutlandı24 Kasım 2021
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Çanakkale Şubesi!nden Kitlesel Açıklama 24 Kasım 2021
Çanakkale Tabip Odası'nda 'Beyaz Yürüyüş' Açıklaması24 Kasım 2021
Vali Aktaş’ın "24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı24 Kasım 2021
Vali Aktaş, Sosyal Dayanışma Merkezlerini Ziyaret Etti24 Kasım 2021
Dev konteyner gemisi "MSC Samar" Çanakkale Boğazı'nda24 Kasım 2021
Çanakkale'de 24 Kasım Günü Kutlamaları24 Kasım 2021
Çanakkale'de Yatırım Yapan Suudi Arabistanlı Yatırımcılar24 Kasım 2021
ÇANAKKALE İL GIDA KONTROL LABORATUVARI ZİYARET EDİLDİ. 24 Kasım 2021
Meteoroloji'den Çanakkale için sarı kodlu uyarı24 Kasım 2021
ÇANAKKALE ANADOLU LİSESİ 8. TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ24 Kasım 2021
Vali İlhami AKTAŞ’tan Öğretmenlerimize Vefa Ziyareti24 Kasım 2021
METEOROLOJİK UYARI "KUZEY EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR!"23 Kasım 2021
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 247 41923 Kasım 2021
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN23 Kasım 2021
Çanakkale SG Komutanlığı, Denizlerde Temizlik Yaptı23 Kasım 2021
Çanakkale Boğaz Komutanlığı'ndan Duyuru23 Kasım 2021
Kaçak Avcılara Ceza Yağdı23 Kasım 2021
GESTAŞ ve ÇOMÜ yönetiminden Tamer Kıran'a ziyaret 22 Kasım 2021
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemiye müdahale22 Kasım 2021
6 adet itfaiye tankeri satın alınacak22 Kasım 2021
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İlaç alacak22 Kasım 2021
Yarına Dikkat !22 Kasım 2021
Çanakkale İl Tarım Orman Müdürlüğü Araç kiralama hizmeti alacak22 Kasım 2021
Çanakkale Devlet Hastanesi 4 adet işyeri kiraya veriyor22 Kasım 2021
Birleşik Kamu-İş Çanakkale Şubesi'nden Açıklama...22 Kasım 2021
Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış22 Kasım 2021
Rus Çıkartma Gemisi Çanakkale Boğazı'nda20 Kasım 2021
Engelli ve Eski Hükümlü Proje Başvuruları Başladı!20 Kasım 2021
ABD gemileri, Ukrayna donanmasına destek vermek için Çanakkale Boğazı’nda20 Kasım 2021
Çanakkale Çınarlı Köyü Bölgesinde Elektrik Kesintisi20 Kasım 2021
Çanakkale’de Girişimci Adayı Kadınlar Sertifikalarını Aldı.20 Kasım 2021
İŞKUR İL MÜDÜRÜ YAVUZ, İŞ KULÜBÜ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ19 Kasım 2021
Çanakkale'de bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü17 Kasım 2021
Çanakkale’de vatandaşlara trafik eğitim faaliyeti uygulaması17 Kasım 2021
Çanakkale'deki Sümer çifti cinayetinin şüphelisi tutuklandı16 Kasım 2021
TOKİ, Çanakkale Dahil 11 İlde ki 195 iş yerini açık artırma ile satacak16 Kasım 2021
Ayvacık Devlet Hastanesi'nde Bir İlk...16 Kasım 2021
İntepe Köyü'nde 353 m² arsa mahkemeden satılık15 Kasım 2021
Çanakkale Belediyesi 1.383 m² arsa üzerine kat karşılığı konut yapım ihalesine çıktı15 Kasım 2021
Çanakkale sahillerini ölü denizanaları kapladı15 Kasım 2021
Çanakkale Boğaz'nda poyraz fırtınası bekleniyor!15 Kasım 2021
Çanakkale'deki Sümer çifti cinayetinin şüphelileri adliyede15 Kasım 2021
Aktif Yaş Alan Avrupalı Emektarlar Proje Toplantısı Çanakkale’de Gerçekleştirildi15 Kasım 2021
Kıbrıs Gazisi Recep Çet Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı15 Kasım 2021
Radyoterapi bakım onarım ve teknik destek hizmeti alınacak15 Kasım 2021
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı her yıl ziyaretçi akınına uğruyor15 Kasım 2021
Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi ; Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti15 Kasım 2021
Çanakkale'de Ekim ayında 1 174 konut satıldı15 Kasım 2021
ÇANAKKALE İŞKUR, ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK 2022 YILI 1. DÖNEM PROJE DESTEKLERİNİ DUYURDU15 Kasım 2021
Çanakkale’nin iç kesimlerine Sağanak Yağış Uyarısı15 Kasım 2021
6.Filo'ya Bağlı ABD Gemileri Çanakkale'de 14 Kasım 2021
Vali Aktaş, Çanakkale Süper Amatör Ligi Sezonunun Açılışını Yaptı14 Kasım 2021
Vali Aktaş, Sezonun İlk Maçında Çanakkale Boğazgücü Spor Kulübüyle Birlikteydi14 Kasım 2021
Çanakkale’de kadınlar kahvaltıda buluştu13 Kasım 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu:13 Kasım 2021
Çanakkale’de bir grup kadının Danıştay'a İstanbul Anlaşması Başvurusu: 3-2 Red Edildi13 Kasım 2021
Vali Aktaş, Trafik Denetimine Katıldı12 Kasım 2021
KAYA ÜZEN EGE EKONOMİK FORUMU AÇILIŞINA KATILDI12 Kasım 2021
ÖĞRENCİLERİMİZİN BİR YILI DAHA ÇALINMASIN!12 Kasım 2021
Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü , Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti12 Kasım 2021
İŞKUR İL MÜDÜRÜ YAVUZ, BİR YILI DEĞERLENDİRDİ12 Kasım 2021
DSİ Çanakkale Müdürlüğü; Ulaşım ve servis hizmeti alınacak12 Kasım 2021
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek12 Kasım 2021
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü; Ağaç Ekme Etkinliğine Katıldı11 Kasım 2021
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı; Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliğine Katıldı 11 Kasım 2021
Çanakkale İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi11 Kasım 2021
Dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'nda11 Kasım 2021
İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Aktaş Başkanlığında Toplandı11 Kasım 2021
1. Dünya Savaşı'nın bitişinin 103. yılında Çanakkale'deki batık görüntülendi11 Kasım 2021
Gestaş Deniz Ulaşım Uluslararası Lojistik Fuarı’nda 11 Kasım 2021
Yargıtay, Laçiner ve ekibine verilen FETÖ cezaları onandı11 Kasım 2021
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan; Kadına Karşı Şiddet Uygulaması 11 Kasım 2021
BAŞKAN KAYA ÜZEN TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞ FORUMU’NA KATILDI11 Kasım 2021
Çanakkale'de Atatürk'ü Anma Törenleri10 Kasım 2021
Çanakkale'de Yaşayan Bulgaristan Vatandaşı Türkler İki Sandikta Oy Kullanacaklar10 Kasım 2021
Çanakkale’de saat 09.05’te Yaşam Durdu10 Kasım 2021
TİCARET BORSASI EV SAHİPLİĞİNDE İLİN LABORATUVAR ALTYAPISINA İLİŞKİN İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ.09 Kasım 2021
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 31 şüpheli tutuklandı09 Kasım 2021
TÜRSAB Zeytin Kültür Yolu Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı08 Kasım 2021
Çanakkale Gençlik Spor Müdürlüğü: Akaryakıt satın alınacak08 Kasım 2021
Cihaz bakım, onarım ve servis formu düzenleme hizmeti alınacak08 Kasım 2021
ORGANLARI BAŞKA HAYATLARDA YEŞERECEK08 Kasım 2021
KARANLIĞA DEĞİL AYDINLIĞA UYANMAK İSTİYORUZ08 Kasım 2021
Troya Müzesi'nin Ziyaret Saatleri Değişti08 Kasım 2021
Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'nda08 Kasım 2021
Vali Aktaş’tan Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Ziyaret08 Kasım 2021
Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği'nden İYİ Parti'li Türkkan'a Tepki07 Kasım 2021
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı06 Kasım 2021
Çanakkale'de Feribot Seferleri Normale Döndü06 Kasım 2021
İŞKUR İL MÜDÜRÜ YAVUZ, MALİ MÜŞAVİRLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ06 Kasım 2021
Çanakkale Boğazı transit gemi trafiğine kapatıldı06 Kasım 2021
Çanakkale'de Kadınlar Eylemde06 Kasım 2021
Çanakkale İl Özel İdaresi Ekoturizm Projesini İptal Etti05 Kasım 2021
Çanakkale'nin Nüfusu Üç Yıldır Değişmiyor05 Kasım 2021
Vali Aktaş’tan Öğrenci Yurtlarına Ziyaret05 Kasım 2021
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı 05 Kasım 2021
ÇANAKKALE İŞKUR PAYDAŞLARIYLA İSTİŞAREYE DEVAM EDİYOR04 Kasım 2021
Vali Aktaş, Turgut Reis ve Gazi Ortaokulunu Ziyaret Etti04 Kasım 2021
Vali Aktaş, Organlarını Bağışladı04 Kasım 2021
Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü04 Kasım 2021
Çanakkale'de Ulaşıma Sis Engeli 03 Kasım 2021
Deniz ulaşımına sis engeli! Çift yönlü kapatıldı03 Kasım 2021
Çanakkale Valiliği'nden dikkat çeken sis uyarısı03 Kasım 2021
1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları' sergisi açıldı03 Kasım 2021
TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Üçüncü Hafta:03 Kasım 2021
Çanakkale Göç İdaresi Kömür Alacak03 Kasım 2021
Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sağlık Malzemesi Alacak03 Kasım 2021
ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nda03 Kasım 2021
Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Çanakkale elemesinin kazananları belli oldu03 Kasım 2021
Çanakkale Valiliği'nden Vaka Artışı Uyarısı02 Kasım 2021
Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 49 gözaltı02 Kasım 2021
Gençlik Spor İl Müdürlüğüne Teşekkür Ziyareti...02 Kasım 2021
Çanakkale Boğazı'ndan Geçen ABD Gemisi Askerlerinin Başına TGB Çuval Geçirdi 02 Kasım 2021
“Lösemi değil, iyilik bulaşır.”02 Kasım 2021
Çanakkale Boğazı’nda seferler yeniden başladı02 Kasım 2021
Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşımına sis engeli02 Kasım 2021
ÇANAKKALE BAROSU KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENEN TÜRKİYE AVUKAT SPOR OYUNLARI-CUMHURİYET KUPASI’NA KATILDI01 Kasım 2021
Güvenlik görevlisi üniforması alınacak01 Kasım 2021
Çanakkale Turizmi Uluslararası Fuarlarda Tanıtılacak01 Kasım 2021
İl Genelinde Devam Eden Yatırımlar Değerlendirildi01 Kasım 2021
ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı’nda01 Kasım 2021
Vali Aktaş, Mesaisine Okul Ziyaretleri İle Başladı01 Kasım 2021
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 İşçi Alacak01 Kasım 2021
Çanakkale’de 8 milyon fidan dikilecek31 Ekim 2021
Çanakkale Valiliği Açık Kapı Projesi Vatandaşın Hizmetinde31 Ekim 2021
Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi30 Ekim 2021
Ekim Ayında Çanakkale Yağışta Birinci...30 Ekim 2021
Gestaş Feribotlarında 29 Ekim Coşkusu29 Ekim 2021
Vali Aktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Tebrikleri Kabul Etti29 Ekim 2021
Cumhuriyet Bayramı 98. Yılında Coşkusuyla Kutlandı29 Ekim 2021
Çanakkale'ye Fırtına Uyarısı29 Ekim 2021
Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu Yeni Kararları Açıkladı28 Ekim 2021
Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor28 Ekim 2021
Çanakkale'nin iç kesimlerinde Sağanak Yağmur 28 Ekim 2021
Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat Yuvası Vakfı tarımsal kiralama ihalesine çıktı27 Ekim 2021
CUMHURİYETİMİZİN 98. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!27 Ekim 2021
ÇOMÜ’den Bedensel ve Zihinsel Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi27 Ekim 2021
Çanakkale'de 25 Okul Servisi Trafikten Men Edildi 27 Ekim 2021
İl Toprak Koruma Kurulu, Vali Aktaş Başkanlığında Toplandı27 Ekim 2021
Vai Aktaş'tan Köy Ziyaretleri26 Ekim 2021
Çanakkale'de Tedavisi Yapılan Güvercinler Doğaya Salındı26 Ekim 2021
Güney Marmara E-Ticaret Atölyesi Başvuruları Başladı26 Ekim 2021
Balıkesir ve Çanakkale illerinin dahil olduğu bölgemizde Ar-Ge harcamaları Yükseldi26 Ekim 2021
Çanakkale'de 306 şişe kaçak içki ele geçirildi26 Ekim 2021
Çanakkale Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ; 17 adet aracı 12 şoför ile birlikte kiralayacak25 Ekim 2021
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü; Özel güvenlik giyecek malzemesi alınacak25 Ekim 2021
Çanakkale Pirinç Üretiminde İlk Dört İçinde...25 Ekim 2021
GIDA FİYATLARINDA EKİM FIRTINASI25 Ekim 2021
Çanakkale'de bitkin bulunan kızıl akbaba koruma altına alındı25 Ekim 2021
Çanakkale'de Eylül Ayında Trafikte ki Araç Sayısı Arttı25 Ekim 2021
Nusret-2021 Davet Tatbikatı Devam ediyor24 Ekim 2021
TGB Çanakkale Gençlik yürüyüşü Çağrısı Yaptı23 Ekim 2021
Çanakkale'de ki Saat Kulesi Meme Kanseri Farkındalığı İçin Aydınlatıldı22 Ekim 2021
Çanakkale'ye Sağanak Yağmur ve Fırtına Uyarısı22 Ekim 2021
Çanakkale'de Otobüs Firmalarının Şehiriçi Servis Yasağı...22 Ekim 2021
Çanakkale Köprüsü İçin Üst Düzey Toplantı22 Ekim 2021
Çanakkale İş-Kur Müdürüne Ziyaret22 Ekim 2021
Çanakkale Eğitim-İş Sendikası'ndan MEB'in Bütçesine Tepki21 Ekim 2021
MESLEKİ BİLGİ, REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2. TOPLANTISI DÜZENLENDİ21 Ekim 2021
Kepez Belediyesi'nin Üç Yöneticisi Hakim Karşısına Çıkıyor20 Ekim 2021
Beşiktaş JK Yönetim Kurulundan Vali Aktaş’a Ziyaret20 Ekim 2021
ÇANAKKALE OSB’YE ATM DESTEĞİ20 Ekim 2021
ÇANAKKALE, COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ İLE YÖREXTE GÖZ DOLDURDU20 Ekim 2021
Vali Aktaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. 19 Ekim 2021
HEYECAN START ALIYOR BAJA TROIA TURKEY 2021 19 Ekim 2021
Çanakkale’de eğlence mekanlarından haraç alan çeteye Operasyon19 Ekim 2021
Vali Aktaş’ın 19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı19 Ekim 2021
Vali Aktaş, Yurt ve Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor19 Ekim 2021
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama19 Ekim 2021
"Nusret-2021 Davet Tatbikatı" Saros Körfezi'nde başladı19 Ekim 2021
Çanakkale Devlet Hastanesi'nde Kapalı Rahim Kanseri Ameliyatı18 Ekim 2021
Çanakkale Boğazı'nda ki Dev Gemi Çanakkale Köprüsü'nden Geçemedi18 Ekim 2021
Bahriyeliler Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti 18 Ekim 2021
Çanakkaleli Balıkçı Bandırma'da Yaşamını Yitirdi18 Ekim 2021
Dev platform taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'nda18 Ekim 2021
Çanakkaleli Sporcu Türkiye Ücüncüsü Oldu18 Ekim 2021
Vali Aktaş; Şehit Yakınları İle Biraraya Geldi17 Ekim 2021
Çanakkale Eğitim-İş :17 Ekim 2021
Çanakkale'de DHKP-C Operasyonu 16 Ekim 2021
Çanakkale Boğazında Makine Arızası Veren Gemi Demirletildi15 Ekim 2021
Sanal gerçeklik teknolojisi için mal ve yazılım alacak15 Ekim 2021
ÇTB BAŞKAN YARDIMCISI GÖKHAN UYSAL’DAN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME15 Ekim 2021
SİGORTAMIN KOLLARI İSİMLİ OYUN ÇANAKKALE FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU15 Ekim 2021
Kepez'de 146 m² işyeri icradan satılık14 Ekim 2021
ÇANAKKALE İŞKUR LİDERLİĞİNDE İNSAN KAYNAKLARI UZMANLARI TOPLANTISI YAPILDI14 Ekim 2021
TGB'den Vali Aktaş'a Ziyaret14 Ekim 2021
Çanakkale KEGM'ye Yeni Römorkör...14 Ekim 2021
Çanakkale'ye Akşamüstü Şiddetli Yağmur 14 Ekim 2021
Yangın söndürme simülasyon ve eğitim kiti ile duman jeneratörü satın alınacak13 Ekim 2021
Çanakkale'ye Sağanak Yağmur ve Fırtına Uyarısı13 Ekim 2021
“ÇANAKKALE’MİZDE SU KAYNAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”13 Ekim 2021
Çanakkale’de 3 bin 230 litre kaçak şarap ele geçirildi13 Ekim 2021
Çanakkale'de Yedek Subaylar Mezun Oldu12 Ekim 2021
Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Çolak, Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti12 Ekim 2021
Çanakkale İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi12 Ekim 2021
Çanakkale'de Yağış Oranı 24 mm.12 Ekim 2021
Çanakkale'ye Fırtına ve Sağanak Yağmur Uyarısı11 Ekim 2021
İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Yapıldı11 Ekim 2021
BORSA BAŞKANI KAYA ÜZEN DÜNYANIN EN BÜYÜK GIDA FUARI ANUGA FUARINI ZİYARET ETTİ11 Ekim 2021
Çanakkale'de Yelken Yarışları11 Ekim 2021
Çanakkale'de Palyatif Bakım Günü Kutlandı11 Ekim 2021
Çanakkale Valisi Öğrenci Yurtlarını Ziyaret Etti11 Ekim 2021
2015 model Ford marka Kuga araç satılık11 Ekim 2021
Çanakkale Devlet Hastanesi'nde; Tek yakıtlı doğalgaz kazanı değiştirilecek11 Ekim 2021
Memur - Sen ve Eğitim - Bir - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti10 Ekim 2021
Bir motokurye kazası daha: Çarpıp kaçtı10 Ekim 2021
Meteoroloji'den 10 ile uyarı! Günlerce sürecek yağışlar başladı 10 Ekim 2021
İl Sağlık Eski Müdürü Dr. Ali Taşçı’dan Vali Aktaş’a Veda Ziyareti09 Ekim 2021
Rus İstihbarat Gemisi Çanakkale Boğazı'nda...09 Ekim 2021
Kaz Dağları’ndan İyi Haber Var!08 Ekim 2021
ÇANAKKALE TİCARET BORSASI EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.07 Ekim 2021
Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi07 Ekim 2021
Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı ile Taşkınların Önlenmesine Yönelik Koordinasyon Toplantısı07 Ekim 2021
ÇTB ÜST ÇALIŞMA HAYATINDA DAVRANIŞ DÜZLEMİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ07 Ekim 2021
Çanakkale'de Ticari Taksilere Yönelik Denetimler Sürüyor07 Ekim 2021
“Türkiye Muhtarları El Ele” Projesi Toplantısı Düzenlendi06 Ekim 2021
Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğü 2 adet arazi satacak06 Ekim 2021
Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğü 3 adet taşınmaz ve 1 adet taşınır satacak06 Ekim 2021
Türkiye Muhtarları Elele Projesi Kapsamında Muhtarlar Çanakkale’de06 Ekim 2021
Vali Aktaş'tan Hayırseverlere Ziyaret 06 Ekim 2021
Vali Aktaş, İl Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti05 Ekim 2021
13 kalem kardiyoloji malzemesi satın alınacak05 Ekim 2021
PANEL ÇİT ALIMI05 Ekim 2021
İl jandarma Komutanlığı, Haydi Timi Sokak Hayvanlarını Yine Yalnız Bırakmadı.05 Ekim 2021
Çanakkale'de sinarit avına çıkan balıkçının oltasına köpek balığı takıldı05 Ekim 2021

Anasayfa | Künye
CH
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-96338404-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96338404-1'); </script>