güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
Flaş Haber : İpler Koptu...
 
Ana Sayfa > Ulusal Haber

Çanakkale'de Troia kazılarına Sosyalist Hekimden Sınıfın Sağlığı Yazısı
30 Ağustos 2021
1879 yılında Çanakkale Hisarlık yöresindeki Troia kazılarına Sosyalist Hekimden Sınıfın Sağlığı Yazısı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

1848 kışında nüfusunun çoğunluğunu Polonyalı azınlığın oluşturduğu, ekonomik bakımdan çöküntü içinde olan bir Prusya eyaleti olan Yukarı Silezya’da büyük bir salgın patlak vermiştir. Birkaç yıldır bölgede hüküm süren kıtlığa salgının eklenmesiyle durum daha da kötüleşmiştir. 195.yıl önce bugün doğan Rudolf Carl Virchow henüz mesleğinin üçüncü yılında bir hekim olarak Yukarı Silezya’da salgının patlak verdiği kömür madenlerini değerlendirmek için görevlendirilir ve yukarıda bir bölümünü okuduğunuz bir rapor hazırlar; Yukarı Silezya Tifüs Salgını Raporu.

20 Şubat – 10 Mart 1848 tarihleri arasında madencilerin ve ailelerinin yaşam ve çalışma koşullarının incelendiği bu raporu daha önce yazılan benzer raporlardan ayıran en önemli şey kullanılan yöntemdir. Virchow’un Hegel’den etkilendiği ama onun idealizmini redderek maddeci bir anlayış ile Engels’in ‘’İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu’’ çalışmasına benzer şekilde hastalığın ortaya çıktığı somut tarihsel ve maddi koşullara ve toplumsal çelişkilere değinmesi raporu çağdaşlarından farklı bir noktaya getirmiştir.

Rapor, Yukarı Silezya’nın coğrafi, antropolojik ve toplumsal bakımdan tanımıyla başlamakta, toplumun barınma koşullarını, eğitim durumunu, beslenme alışkanlıklarını ve geleneksel tıp uygulamalarını tanımlayarak devam etmekte, hastalığın (tifüs) tanı ve diğer salgın hastalıklarla ayırıcı tanı ölçütleriyle ayrıntılı bir şekilde tanımını yapmakta, uygun tedavi edilmediği takdirde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar sıralanmakta ve bunlar dokuz vaka sunumu ve beş otopsi raporu ile desteklenmekte ve özetlenmektedir. Virchow raporunda tifüsü (elinde biyolojik bir kanıt bulunmamasına karşın) bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlamakta ve raporuna salgına ilişkin epidemiyolojik bir çalışma ile devam etmektedir.

Raporun genel durum ile ilgili bölümü; bir yıl içinde bölgedeki nüfusun % 10’nun öldüğü (6.877 insan), % 6’sının hem açlık hem tifüsten (4.521 insan), % 1.3’ünün sadece açlıktan (907 insan) öldüğü, Rybnik adlı bölgedekilerin ise yılın ilk 8 aylık diliminde % 14.3’ünün öldüğü ve ölenlerin % 20.4’ünün tifüs nedeniyle kaybedildiği ve yılın başında nüfusun % 3’ünün yetim kaldığı belirtilerek sonlanmaktadır.

Virchow hastalıkları bireysel değil toplumsal olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğü için raporu da toplumsal değerlendirme sonucunda yazmıştır. Bu yüzdendir ki raporunda toplumsal eşitsizliklerden bahsetmekte ve salgının toplumun bütün kesimlerini değil, yalnız dezavantajlı kesimlerini etkilediğini söylemektedir. Ve bu durumu rapordaki şu cümleler ile ifade eder;

‘’Suni salgınlar toplumun ürünlerdir, yapay bir kültürün veya bütün sınıflara açık olmayan bir kültürün ürünleridir. Bunlar politik ve toplumsal örgütlenme tarafından üretilen kusurların göstergeleridir ve bu nedenle esas olarak kültürün avantajlarından yararlanmayan sınıfları etkilerler”.

Daha önceki raporlarda da vakalar yaşlarına, cinsiyetlerine, mesleklerine göre ayrılmakta, bireylerin barınma, beslenme, eğitim durumu gibi özellikler değerlendirilmekte hatta yaygın olmasa da salgının epidemiyolojik olarak analizi yapılmaktadır. Ancak Virchow’un raporunun farkı, değişkenlerle hastalık arasındaki ilişkileri sınıfsal bir yaklaşımla tartışmasıdır. Raporu sıra dışı yapan, her bir değişkenin tek tek farklı sınıflardaki morbidite ve mortaliteye katkıları bakımından ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve alınmasını önerdiği önlemler kısmıdır.

Kısa vadede önlemler:

Profesyoneller ve bölge halkının temsilcilerinden ortak bir planlama komitesi oluşturulması

Hekimler, yerel ve merkezi devlet görevlilerinden oluşan kurumlar arası bir konsey oluşturulması,

Yoksullara gıda temininin örgütlenmesi

Yeni vakalar için bir bildirim/uyarı sistemi oluşturulması

Tıbbi bakımın örgütlenmesi

Görüldüğü üzere kısa vade çözümleri sağlık hizmetlerine toplum katılımı, sadece tıbbi sonuçların bir şeye yaramayacağından yola çıkarak sektörler arası iş birliği, tıbbi hizmetlerin bireysel olarak değil topluma yönelik şekilde örgütlenmesi gibi yazıldığı dönemi fikir açısından aşan öneriler içermektedir.

Uzun vadede önlemler:

Tam ve sınırsız demokrasi, demokratik bir hükümet

Kısmi özyönetim ve yerel yönetimin geliştirilmesi

Ücretsiz ve anadilde eğitim (kızlar dahil)

Devlet ve kilisenin mutlak ayrımı

Mevcut vergi sisteminde reformla yükün yoksullardan zenginlere aktarılması

Tarımın iyileştirilmesi (toprak reformu) ve sanayinin geliştirilmesi

Hızlı kalkınma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için bölgeye uzmanlar gönderilmesi

Yollar yapılması

Gıda ambarları oluşturulması ve kooperatifleşme

 

Yukarıda gördüğünüz gibi Virchow’un uzun vadeli önerileri de çağdaşlarını aşan düzeydedir. Önerilerini tek tek açıklarken kullandığı şu cümle ise halen günümüze ışık tutmaktadır;

“Bürokrasi insanlara yardım etmede yararlı olmadı ya da olamadı. Feodal aristokrasi lüksü şımartmak ve mahkemeleri, askerleri ve şehirleri akılsızlaştırmak için parayı kullandı. Yukarı Silezya’dan yüksek miktarda kazanç sağlayan Plütokrasi (yönetme erkinin maddi açıdan paylaşılması hali) Yukarı Silezya’lıları insan olarak tanımlamadı, ama onları sadece ‘’eller’’ diye tariflediği bir araç olarak tanımladı. Kilise hiyerarşisi halkın sefil haldeki muhtaçlığını ‘’cennete bilet’’ olarak onayladı. Bu yüzden önlemler üç kelime ile özetlenebilir; Tam ve Sınırsız Demokrasi. Gelecekte gözlerimizin önünde Yukarı Silezya’da ortaya çıkan duruma benzer durumlar nasıl önlenebilir sorusunun mantıklı yanıtı çok kolay ve basittir: eğitim ile birlikte özgürlük ve refah.”

Virchow’a göre işçi sınıfının yoksunlukları, onları hastalıklara yatkınlaştırmaktadır. Enfeksiyöz etmenlerin, iklimsel değişimlerin, kıtlığın veya diğer nedensel etmenlerin varlığında, hastalıklar bireyler ve toplumlar arasında hızla yayılır. Herkes için kamusal ve kamu tarafından işletilen ücretsiz bir tıbbi hizmet önermektedir. Sağlık sorunlarına karşı önerdiği çözüm politik eylemdir. Çünkü sağlık, ancak sağlıksızlığın kaynaklarını kurutmaya yönelik politik girişimlerle savunulabilir ve sürdürülebilir. Virchow’un toplumcu sağlık anlayışını oluşturan diğer iki düşünce, tıbbi hizmetlerde önceliğin tedavi hizmetleri yerine önleyici hizmetlere verilmesi ve devletin yurttaşlarının maddi güvencelerini sağlama sorumluluğunu üstlenmesidir. Bu görüşleri ile hem çağının ötesine geçmiş hem de toplumcu tıbbın babası olarak kabul edilmiştir.

Virchow 10 Mart 1848 yılında Yukarı Silezya’dan Berlin’e döndüğünde 1848 Fransız İşçi Sınıfı ayaklanması Almanya’ya sıçramıştır. 19 Mart gecesi Berlin’de elinde eski bir ödünç tabancayla (bazı kaynaklarda tüfek, bazılarında kılıç) barikatlarda yerini almış ve yönetici sınıfın gerekli değişiklikler için barışçıl taleplere yanıt vermeyeceğine, bu taleplerin “zor” kullanılarak elde edilebileceğine inanmış biri olarak karşımıza çıkar. Berlin Devrimci Komitesi‟ne başkan yardımcısı seçilen Virchow, toplumun baskıdan kurtarılmasının da hekimin görevlerinden biri olduğunu düşünmektedir. Temmuz ayında yayınlamaya başladığı Tıp Reformu adlı derginin sloganı olan ‘’Tıp sosyal bir bilimdir; ve politika geniş ölçekte uygulanan tıptan başka bir şey değildir’’ cümlesi aslında kendisinin konu hakkında görüşünü özetler niteliktedir.

Fransa’da olduğu gibi Almanya’da da devrim bir yıl içinde söner. Virchow’un çalıştığı hastanedeki maaşı kesilir ve işini bırakmaya zorlanır. 1849’da tutuklanır. Kendisine dayatılan pişmanlık bildirisini imzalamayı reddeder ve Berlin’den ayrılmak zorunda kalır. Sonrasında ‘’devrimci’’ çizgiden ‘’reformcu’’ bir görüşe bürünen Virchow 1856 yılında Berlin Üniversitesi’nden yapılan çağrı ile üniversitede patoloji kürsüsünü kurar. Kendisi birçoğumuzun bildiği üzere hücre patolojisi kuramı ile yalnız yaşamın ve sağlığın değil hastalığında hücreden başladığını ilk dile getiren kişidir.

1860’da Prusya’da demokrat güçler yeniden siyaset sahnesine çıktığında Virchow’da politikaya döner ve 1861’de Berlin Belediye Meclisi’ne, 1862’de Prusya Meclisi’ne ve 1880’de Reichtag’a seçilir. Bu dönemde Berlin‟de kanalizasyon sisteminin kurulmasını sağlar, gıda denetimi yasasını çıkartır, kamu binalarında havalandırma ve ısınmanın iyileştirilmesine çalışır, okul sağlığı hizmetlerinin tohumlarını atar ve başta hemşireler olmak üzere sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirir. 1879 yılında Çanakkale Hisarlık yöresindeki Troia kazılarına da katıldığı bilinmektedir.

Bugün 195. doğum yılını kutladığımız ve hekimin mücadelesinin toplumsal bir mücadele olması gerektiğini ve bireyi değil toplumu önemsemek gerekliliğini 1.5 asır önce ortaya koyan Rudolf Carl Virchow’a saygıyla…

Kaynaklar

 

Yazıda kullanılan bilgiler ve kısımların çoğunluğu Dr. M. Akif Akalın tarafından yazılan ve 2013 yılında Yazılama Yayınevi tarafından basılan ‘’Toplumcu Tıbba Giriş’’ adlı kitaptan alınmıştır. Ayrıca Taylor R, Rieger A. Medicine as social science: Rudolf Virchow on the typhus epidemic in Upper Silesia. International Journal of Health Services 15.4 (1985): 547-559 yazısından belli alıntılar yapılmıştır.

Virchow, RC. Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin. Vol 2. Berlin, Germany: George Reimer; 1848;143–332.

Virchow, Rudolf. "Report on the Typhus Epidemic in Upper Silesia: Chapter 3." Social Medicine 1.1 (2006): 28-82.

Taylor, Rex and Annelie Rieger. "Rudolf Virchow on the typhus epidemic in Upper Silesia: an introduction and translation." Sociology of Health & Illness6.2 (1984): 201-217.
Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Ulusal Haber Haberleri

Başlık Tarih
 
Yargıda 1.000 FETÖ’cü Hâkim-Savcı.... 27 Eylül 2021
Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Pafilis,'Yunanistan...27 Eylül 2021
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor25 Eylül 2021
HSK: FETÖ İltisaklı 600 Hakim-Savcının İhracı...24 Eylül 2021
Avustralya Çanakkale Konsolosu Lucas Robson Teknofest'i Ziyaret Etti 22 Eylül 2021
Çanakkale-Bursa eski Metropoliti ; ABD Başpiskoposu Türkevi açılışına katılınca Türk düşmanları çıldırdı22 Eylül 2021
Çanakkale'den Havalanan Karakol Uçağımız Yunan Uçağını Kovaladı20 Eylül 2021
İzmir'den Kovduğumuz Palikaryalar Hala Yasta19 Eylül 2021
ABD Çanakkale Boğazı'nı Çevreleyen Adalara Göz Dikti19 Eylül 2021
Gökçeadalı Patrik Bartholomes'u, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İşgalci Olarak Suçladı14 Eylül 2021
Çanakkale 18.Mekanize Alay'da Kardeş Tugay Eğitimi14 Eylül 2021
Kosovalı bisikletçiler Ahde Vefa için İpek’ten Çanakkale’ye pedal çeviriyor11 Eylül 2021
Yunanlıların Gözü Hala Erenköy'de-Çanakkale'de... 10 Eylül 2021
2021 Sektörel Performans Değerlendirme09 Eylül 2021
Çanakkale Savaşında yer alan 25 gemi Yakın Doğu Üniversitesi'nde 09 Eylül 2021
40 ilde büyük operasyon: Listede dikkat çeken isim07 Eylül 2021
TBMM Müsilaj Kurulu Üyeleri Çanakkale'ye Geliyor06 Eylül 2021
Patrik Bartholomes, Rum Profesörü Balıklı Hastanesi'ne Atadı04 Eylül 2021
1915 Çanakkale Köprüsü"nde geçiş yolunun yarısından fazlası hazır02 Eylül 2021
7 Öğretmen Toplam 15 Gözaltı 01 Eylül 2021
Doktor, Vergi Müfettişi, 7 Aktif Subay ,Toplamda 40 Gözaltı 01 Eylül 2021
Moskova Patriği; İstanbul Patriğine Meydan Okudu31 Ağustos 2021
Eski Yunan Casusu Kalenteridis: '30 Ağustos 1922'den beri çamura batmaya devam ediyoruz'30 Ağustos 2021
Batı Trakya Türk Basını; Gökçeada'da ki Rum Okullarına Yunan Ordusu'ndan Yardım Haberimizi Manşetten Gördü30 Ağustos 2021
Patrik Bartholomes, MEGA TV'ye Verdiği Röportajda Skandal İfadeler...29 Ağustos 2021
Jandarmada FETÖ operasyonu! 32 ilde 41 gözaltı.28 Ağustos 2021
Çanakkale, İzmir ve Antalya’da yangın söndürme istasyonları kuruluyor26 Ağustos 2021
Kazdağları'ndaki yangında son durum24 Ağustos 2021
Jeotermal enerjide Çanakkale ilk beşte 24 Ağustos 2021
Kazdağı Milli Parkı’ndaki yangını söndürmeye çalışan bir kişiye ayı saldırısı23 Ağustos 2021
Patrik Bartholomes, Ukrayna'da Protesto Edildi21 Ağustos 2021
İŞ-KUR'dan Uyarı...16 Ağustos 2021
GESTAŞ Feribotu: Güzelkent ve İnebolu Hatında Sefere Başladı15 Ağustos 2021
ÇAKÜ, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımında görev aldı14 Ağustos 2021
Çanakkale’den çalışmak için Kırıkkale’ye gitti, Covid Testi Pozitif Çıkınca..08 Ağustos 2021
Mahkeme, kayyım yönetimine dur dedi06 Ağustos 2021
Yunanistan ND Görevlisi Gökçeada'ya Geliyor02 Ağustos 2021
Çanakkale Zaferi Koşusu'nun galibi Kır Ejder oldu01 Ağustos 2021
Türkiye'nin Yakacak Odun'u Elde Edilen iller Arasında Çanakkale'de Var01 Ağustos 2021
Konutta Satışlar arttı fiyatlar yükselmeye devam ediyor!30 Temmuz 2021
ORMANLARDA OHAL İLAN EDİLMELİ30 Temmuz 2021
Türkiye'de 2020 yılında İllerde Yanan Orman Alanları30 Temmuz 2021
CHP’den Suriyelilere 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP’li Başkan’a yanıt27 Temmuz 2021
Aşıya teşvik kuralları masada!27 Temmuz 2021
“Çanakkale ziyaretleri başlıyor”26 Temmuz 2021
Midilli'de yeni şok - "Kırmızı"dan bir adım önce...26 Temmuz 2021
Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan İskoçyalı aktör Mike Mitchell,24 Temmuz 2021
Patrik'in, Gökçeada'da diyakoz olarak atanmasının 60. yıldönümü kutlanacak24 Temmuz 2021
Midilli'de Vaka Sayıları Hızla Artıyor23 Temmuz 2021
Fener Rum Patriği'nin Ukrayna Ziyareti Zorda. Moskova Patrikhanesi Bastırıyor21 Temmuz 2021
Vaka sayısında rekor artış!20 Temmuz 2021
Kutsal ve Kutsal Sinodu Meclisi Toplanıyor19 Temmuz 2021
Sağlık Bakanlığı kurbanlık hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyarılarda bulundu19 Temmuz 2021
Müstafi Amiral Yaycı,"Fetullahçı Yapının Devlet Bürokrasinde Çözümlenen Oranı Yüzde %5'tir17 Temmuz 2021
Maden Ruhsatlarının Yoğunluğu yüzde 79 ile Kaz Dağları 17 Temmuz 2021
Bayram tatili öncesi dikkat çeken görüntü! Akın ettiler15 Temmuz 2021
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı13 Temmuz 2021
CHP Genel Merkezi'nden; Bütün Örgütlere Erken Seçim İçin Teyakkuz Çağrısı13 Temmuz 2021
2'si Yarbay, 1'i Binbaşı, 2'si Yüzbaşı, 8'i Üsteğmen 229 Gözaltı 12 Temmuz 2021
UYU YAVRUM, UYANACAK GÜNLER VAR11 Temmuz 2021
TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NA ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ TARAFINDAN DEVLET NİŞANI TAKDİM EDİLDİ.09 Temmuz 2021
Patrik Bartholomeos'un Görevi Bırakacak mı?09 Temmuz 2021
Çanakkale ve Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinde İtirafçı Olan FETÖ'cü General Vazgeçince.... 08 Temmuz 2021
BALON BALIĞINDA 10 İLDE 64 ALIM NOKTASI07 Temmuz 2021
FETÖ'nün hukuk yapılanmasına operasyon: 15 avukat hakkında gözaltı kararı06 Temmuz 2021
Dardanel, Fortune 500'de yerini aldı.05 Temmuz 2021
MİLLİ DAVAMIZ KIBRIS, BİZİM İÇİN VATANIN TA KENDİSİDİR05 Temmuz 2021
Memur maaşları yüzde 8,45 arttı05 Temmuz 2021
Yunanistan adaları satılığa çıkardı!04 Temmuz 2021
Dünya pazarına Türkiye'den açılan Hyundai Bayon yollara çıktı04 Temmuz 2021
39 eski mülki idare amiri gözaltında, 11 eski mülki idare amiri ise ifadeye çağrıldı03 Temmuz 2021
Çanakkale Köprüsü Yatırım Ortağı 22 Dönem CHP Milletvekili 02 Temmuz 2021
Dardanel, Satın Aldığı Yunanistan Markası Ile Avrupa'da Elini Güçlendirecek01 Temmuz 2021
Müsilaj tehlikesi Batı Trakya'da28 Haziran 2021
Ve 1 Temmuz genelgesi yayınlandı27 Haziran 2021
Müsilajdan kurtulmanın çözümü: Marmara'yı kirletmeyin27 Haziran 2021
Limmi Adası Müsilaja Teslim Oldu VİDEOLU26 Haziran 2021
Çanakkale rüzgarının elektriği denizaltı kablolarla İzmit’e taşınacak26 Haziran 2021
Öğrenciler Çanakkale’yi görme imkanı buldu25 Haziran 2021
Çanakkale İlk Beşte:Türkiye'de illere göre 1 evde yaşayan kişi sayıları ortalaması 25 Haziran 2021
Çanakkale Aşılamada İlk 10 İl İçinde25 Haziran 2021
Deniz salyası Gökçeada ve Bozcaada'dan Sonra Yunan Adalarına ulaştı24 Haziran 2021
Otobüsün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı, ilçe halkını Çanakkale'ye getirdi24 Haziran 2021
Büyük FETÖ operasyonu başlatıldı22 Haziran 2021
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağı tarihi açıkladı21 Haziran 2021
Yarbay Tamer Karslıoğlu'na kumpas kuran FETÖ’cü subaya 27 yıl21 Haziran 2021
Temmuz'da neler yasak?20 Haziran 2021
Trakya’da Dijitalleşme Hareketi Başladı19 Haziran 2021
Burnumuzun Dibinde Yunan Tahriki19 Haziran 2021
Yunan adaletinden İskeçe Müftüsüne 15 ay hapis.17 Haziran 2021
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı yapan personele ek ödeme kararı17 Haziran 2021
Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı15 Haziran 2021
AGD LİSELER KOMİSYONUNDAN "SOKAĞIN SESLERİ” ETKİNLİKLERİ15 Haziran 2021
Türkiye'nin Yüzde Kaçı Üniversite Mezunu ?14 Haziran 2021
FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına operasyon: 61 gözaltı kararı14 Haziran 2021
Türk karasularını İhlal Eden Yunan SG, Türk Karasularından Çıkarıldı13 Haziran 2021
Dilovası Devlet Hastanesi Çanakkale'yi ziyaret etti 13 Haziran 2021
Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kuruldu13 Haziran 2021
Dardanel'den Özür Açıklaması12 Haziran 2021
Çanakkale Şaraplık Üzüm Üretiminde İlk 7'de...12 Haziran 2021
FETÖ'nün Üniversite Yapılanması...12 Haziran 2021
Müsilaj balığı boğdu: Yüzeyde değil asıl sorun derinlerde11 Haziran 2021
İçişleri Bakanlığı izin verdi! Baro genel kurulları yapılacak11 Haziran 2021
Çanakkale Boğazı'na HAVELSAN ve ASELSAN'ın ürettiği "yerli göz" geliyor11 Haziran 2021
Patrik Barholomeos, Gökçeada'dan Ayrıldı. 10 Haziran 2021
Alamos Gold tahkim sürecini başlattı09 Haziran 2021
Bakan Kurum; Deniz Temizliği Çanakkale Dahil 5 Yerde Ayni Anda...07 Haziran 2021
Çanakkale ve Bursa kıyılarında rüzgarın etkisiyle yüzeyde görülüyor04 Haziran 2021
Çanakkale Milli Mücadele Kampları Ve Ortak Kültür Kamplarının Kayıtları Başlıyor04 Haziran 2021
Cumhurbaşkanı normalleşme kararlarını açıkladı31 Mayıs 2021
Dardanel, Yunan rakibi Kallimanis’i satın alıyor…31 Mayıs 2021
Sedat Peker Suç Örgütünün; Çanakkale'de gözaltına alınan adamı tutuklandı31 Mayıs 2021
Menemen'li Muhtarlar Çanakkale'de Toplandı31 Mayıs 2021
Kısıtlamalarda yeni dönem31 Mayıs 2021
Lady Lena Yatı Çanakkale'ye Doğru Seyir Halinde...30 Mayıs 2021
Zincir marketlere yeni düzenleme yolda: Dikkat çeken 200 metre30 Mayıs 2021
Erik Üretiminde Çanakkale İlk Yedide...29 Mayıs 2021
Seçim barajı açıklaması... Avrupa Konseyi'ne, AİHM'e baktık28 Mayıs 2021
Kepez Limanı ve Kepez Çayı'da Deniz Salyasına Teslim...27 Mayıs 2021
Çanakkale'de Şehit Düşen Astsubay; Sarıgazi Cemevi'nden Sonsuzluğa Uğurlandı26 Mayıs 2021
Vali Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı Ziyaret Etti24 Mayıs 2021
Eceabat İlçesi Eski Kaymakamı Hasan Ongu Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı24 Mayıs 2021
Nedim Şener'in kaleminden Çanakkale'de ki FETÖ Operasyonu24 Mayıs 2021
Mustafa Önsel'in oğlu İstemihan Manas Önsel hayatını kaybetti21 Mayıs 2021
42 muvazzaf Asker; 14'ü aktif Polis ; FETÖ Operasyonunda Gözaltı21 Mayıs 2021
Ülgür Gökhan'ın Arşivinden: 19 Mayıs Açıklaması19 Mayıs 2021
Çanakkale Lavanta Üretiminde İlk 7'de...16 Mayıs 2021
Birleşik Krallığa Ait Savaş Gemisi'nden Çanakkale Fotoğrafları...16 Mayıs 2021
Bakanlıktan yasak genelgesi: Alkollü içecek satışı yasak mı?16 Mayıs 2021
MEB’ten yüz yüze eğitim açıklaması16 Mayıs 2021
AVM'ler, kafe, çay bahçesi, halı saha ve yüzme salonları için karar verildi.16 Mayıs 2021
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge16 Mayıs 2021
19 Mayıs’ta yasak var mı ?15 Mayıs 2021
Bayram günü, 57’nci Alay, bir kahramanın hüzünlü vedası15 Mayıs 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme tarihini açıkladı14 Mayıs 2021
Çanakkale ve Bursa'dan Kırşehir'e giden 3 kişinin pirinç tozunu altın tozu 13 Mayıs 2021
Karavanla dünya turuna çıkan turistlerin Hedefinde Çanakkale'de var13 Mayıs 2021
3 aşamalı plan masada... 17 Mayıs sonrası nasıl olacak13 Mayıs 2021
78 barodan ortak ses: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz12 Mayıs 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz12 Mayıs 2021
Türkiye'de ki Barolardan Filistin'e Tam destek11 Mayıs 2021
Yunanistan'ın Ege'deki sığınmacıları 'geri itmeleri' Avrupa Parlamentosu'nda görüşüldü10 Mayıs 2021
Zulmünüz Artsın(!) Aşılamada Bile Ayrımcılık.10 Mayıs 2021
Başkan İmamoğlu'nu, Çanakkale'den bir yurttaş Cimer'e Şikayet Etmiş07 Mayıs 2021
Çalışma İzni Görev Belgesi Süresi Uzatıldı07 Mayıs 2021
Satılık Konutta Hangi İller Değerlendi?07 Mayıs 2021
Marketlerde yeni dönem başlıyor07 Mayıs 2021
Aydınlık Gazetesi; Bülent Turan'ı Manşetten Gördü06 Mayıs 2021
Vaka sayısı 81 ilin tümünde azaldı05 Mayıs 2021
Deniz salyası tehdidi büyüyor05 Mayıs 2021
CHP’li Sarıbal Atatürk dönemini hedef aldı! Dersim Harekatı’na ‘katliam’ dedi04 Mayıs 2021
18 Mart Çanakkaleliler Derneğinden, “Sevdiklerimizden ayrı ama paylaşınca biriz” Kampanyası04 Mayıs 2021
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ YAPAN ŞİRKETE SİBER SALDIRI28 Nisan 2021
Kamu çalışanları için idari izin kararı!28 Nisan 2021
Darbeci E. Tuğgeneral ile Yunanistan'a Kaçarken Yakalanan Kişi Hakkında Çanakkale'de FETÖ Soruşturması Varmış..26 Nisan 2021
62 İLDE FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 532 gözaltı kararı26 Nisan 2021
BTTDD: Dendias’a cevabımız: Batı Trakya’da yaşayan Azınlık Türk’tür Türk kalacaktır 16 Nisan 2021
Erdoğan: Başmüftüyü Lozan'a göre sizin atama hakkınız yok16 Nisan 2021
Bakan Koca'dan Yeni Vaka Açıklaması14 Nisan 2021
Kısmi Kapanma Geldi13 Nisan 2021
14 görevde polis, 42 muvazzaf asker toplam 84 kişiye FETÖ gözaltısı13 Nisan 2021
FETÖ'cü 93 avukat itirafçı oldu.11 Nisan 2021
kruvaziyer turizminde yeni hedeflerle seferlere başlanacak10 Nisan 2021
Hakim-savcı çalışma evlerine operasyon09 Nisan 2021
Nihat Özdemir: Havayolu, otoyollar, yapacağımız Çanakkale Köprüsü… 06 Nisan 2021
Bir Bildiri de Eski Milletvekillerinden , Dördü Çanakkale Vekili 05 Nisan 2021
80 Yıllık Krependeki İmroz Kapandı04 Nisan 2021
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16ya çıkarıldı03 Nisan 2021
Kestelsporun Kelkit maçının hakemi Çanakkaleden30 Mart 2021
Seçime Katılabilecek Parti Sayısı 1930 Mart 2021
İzmir Büyükşehir Belediyesinden: Bayramiçte dayanışma hamlesi29 Mart 2021
ABD Çanakkale Boğazını Kontrol İçin Üs Kuruyor 29 Mart 2021
Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti25 Mart 2021
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Kaza Geçirdi. : 1 ölü, 4 yaralı25 Mart 2021
MEBden liselerde yüz yüze sınav açıklaması23 Mart 2021
Ayasofya İmamı , Bülent Turanı Eleştiren Twitti Beğenmiş...23 Mart 2021
AK Partili Turandan Ayasofya Camii baş imamına eleştiri22 Mart 2021
Çanakkalede ki Kuyumcu Soyguncuları ... 20 Mart 2021
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu, 10 gözaltı 19 Mart 2021
Metropolit Atamaları Haberimiz, Batı Trakya Türk Basınında18 Mart 2021
Kosovada 18 Mart Deniz Zaferi Resim Sergisi18 Mart 2021
Bursa ve Kırklareli Metropolit Seçimleri Yapıldı18 Mart 2021
Kosovalı Türk Kadınlardan 18 Mart Etkinliği17 Mart 2021
HDPye kapatma davası açıldı17 Mart 2021
DAHA NE KADAR ÖLECEĞİZ !17 Mart 2021
SİVAS, 18 MARTTA ÇANAKKALEYE ÖZEL UÇAK KALDIRACAK15 Mart 2021
Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı15 Mart 2021
Çanakkale Zaferi 106. Yıl Kupası yat yarışı gerçekleştirildi14 Mart 2021
57. ve 27. Alay gönülleri Edirneden Çanakkaleye yola çıktı13 Mart 2021
57. Alay için Tekirdağdan Çanakkaleye yürüyorlar13 Mart 2021
50 öğrenciye Çanakkale Şehitlik ziyareti hediyesi13 Mart 2021
Çanakkale şehitleri için 5 gün pedal çevirecek12 Mart 2021
Kale Grubundan,İyi Bak Dünyana Hareketi12 Mart 2021
TCG Çanakkale Arnavutlukta Liman Yapıyor11 Mart 2021
Okullar bütün yaz açık10 Mart 2021
Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi: İşte ayrıntılar10 Mart 2021
Çanakkale Dahil 13 Kentte Operasyon. 35 Gözaltı08 Mart 2021
Çanakkalede yankesicilik yaptığı iddia edilen zanlı Tekirdağda yakalandı04 Mart 2021
GESTAŞ Yönetiminden Ulaştırma Bakanlığına Ziyaret 03 Mart 2021
Midilli Adasında 16. yüzyıldan kalma Osmanlı eserleri bulundu02 Mart 2021
Çanakkale Dahil Üç Kentte FETÖ Operasyonu. 11 Gözaltı02 Mart 2021
Çanakkale Dahil 5 İlde FETÖ operasyonu 6 Gözaltı02 Mart 2021
GMKA Yönetim Kurulu Balıkesir’in Edremit İlçesinde Toplandı01 Mart 2021
CHP de İstifa Depremi..27 Şubat 2021
Yapılandırma nedeniyle vergi daireleri hafta sonu açık olacak26 Şubat 2021
Yunanistan, Türkiyeden Kaçan 20 Bin Fetöcüden 2 Binine Siyasi Sığınma Hakkı Vermiş25 Şubat 2021
İçdaştan üç gemi ihracatı25 Şubat 2021
Vali Aktaş, Tekirdağ Valisi Yıldırım’ ı Ziyaret Etti24 Şubat 2021
Patrikhaneye Hukuk Danışmanı Haberimizi Batı Trakya Türk Basını Manşetten Gördü24 Şubat 2021
Yargıtay: Whatsapp ve Facebook yazışmaları delil niteliğinde24 Şubat 2021
Girişimcilikte Farklı Boyut23 Şubat 2021
FETÖhün Mahrem İmam Operasyonu: Çanakkale dahil 11 İlde 20 Gözaltı22 Şubat 2021
Midilli, Semadirek, Limni, Taşoz, Yunanistan Provakasyonu Sürüyor21 Şubat 2021
Patrikhaneye Hukuk Danışmanı Olarak Atanan Yunanistan Vatandaşı Hukukçu Davalara Girebilecek mi?21 Şubat 2021
İlk Yerli Gemimiz TCG Ufuk 18 Martta Donanmada...21 Şubat 2021
MEB, liseleri Açıyor....19 Şubat 2021
Bakan Açıkladı: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale18 Şubat 2021
Eğtim İş Sendikası, Aşı Yapmadan Köy Okullarını Açmak Tehlikeli17 Şubat 2021
SULAK ALANLAR RANT ALANI DEĞİLDİR! SULAK ALANLARIMIZA DOKUNMA!16 Şubat 2021
GESTAŞta Bazı Seferler İptal16 Şubat 2021
Covid Vaka Sayısı Açıklandı. Çanakkale de Vaka Sayısı..16 Şubat 2021
Türkiyede En Çok Köyü Olan İller Arasında Çanakkale İlk Beşte14 Şubat 2021
Türkiyede bir evde ortalama kaç kişi yaşıyor? Çanakkale 8110 Şubat 2021
Asırların hayali için geri sayımdayız diyerek duyurdu05 Şubat 2021
İzmirde ki deprem Çanakkalede de Hissedildi01 Şubat 2021
İçişleri Bakanlığından kısıtlama açıklaması!29 Ocak 2021
Bayramiç Kaymakamı Daha Önce FETÖden Gözaltına Alınmış. Şimdi ise...29 Ocak 2021
Yunan Kathimerini gazetesine göre ABD, Çanakkale Boğazına alternatif oluşturmak amacıyla Dedeağaçta 28 Ocak 2021
Yunan Basını Batı Trakya ve Türk Vurgusu Yapan Av.Turanı ve Demokrat gazetesini hedef aldı23 Ocak 2021
Bülent Turanın Batı Trakya Açıklama Haberimiz Batı Trakya Türk Basınında21 Ocak 2021
Yunanistanda Batı Trakya Türkünün haklarını vermeyen zorba bir yönetim var!21 Ocak 2021
Meteoroloji: Soğuk ve yağışlı hava perşembe gününden itibaren19 Ocak 2021
Yunanistan Başpiskoposu İeronimostan Hakaret, Rum Patriği Bartholomeostan Tık Yok 18 Ocak 2021
Konut fiyatlarında 2017den bu yana Yüzde 60 Arttı18 Ocak 2021
FETÖye Yönelik Operasyonlarda 190 Gözaltı 13 Ocak 2021
Türkiyenin taşı toprağı altın11 Ocak 2021
CoronaVac aşıları dağıtım yapılmak üzere TIRlara yükleniyor11 Ocak 2021
Karadenizde hamsi avının kısmen durdurulması balığın fiyatını artırdı10 Ocak 2021
Ayçiçeği üretiminde Çanakkale İlk Yedide06 Ocak 2021
Mavi Vatan Düşmanlarına Yanıt!04 Ocak 2021
ABD Başkanı Bidenden, Patrike Yeni Yılın İlk mesajı03 Ocak 2021
Erdoğan, milyonlarca öğrencinin beklediği kararı açıkladı!28 Aralık 2020
Okullarda sınavlar iptal edildi25 Aralık 2020
Esnafa hibe ve kira desteğinden kimler yararlanabilecek?24 Aralık 2020
Gökçeadalı Başpapaz , Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor24 Aralık 2020
Taylandlı gelin mutluluğu Çanakkale’de buldu05 Aralık 2020
Çanakkale Türkiye'de Kitap Okumada İlk Onda03 Aralık 2020
Adalet Bakanlığı'ndan flaş karar! HES kodu şartı getirildi03 Aralık 2020
HSK, FETÖ'cü 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti02 Aralık 2020
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 81. yılında kabri başında anıldı01 Aralık 2020

Anasayfa | Künye
CH