Anasayfa > İLÇELER > Haber Detay
Bayramiç Belediyesi'ne ait 1 adet işyeri satılacak
İLÇELER - 04 Temmuz 2022

Bayramiç Belediyesi'ne ait 1 adet işyeri satılacak

Bayramiç Belediyesi'ne ait 1 adet işyeri satılacak
BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
MADDE 1-Aşağıda tabloda mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen satış bedeli, geçici ihale teminatı ile bağımsız bölüm no'su ve niteliği belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait iş yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden  Açık Teklif Usulü Arttırma Suretiyle Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satış ihalesi yapılacaktır. 
MADDE 2-Taşınmaz bilgileri:
SIRA
NO
MAHALLESİ CADDESİ MEVKİİ ADA
PARSEL
NİTELİĞİ KAT NO BAĞ.B.
NO
ARSA
PAYI
M2 FİYATI ALANI
TOPLAM
M2
MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ
GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI
İHALE TARİHİ, SAATİ VE TÜRÜ
1 CAMİCEDİT ATATÜRK 1. KAT ESKİ BELEDİYE BİNASINA BAKAN TARAF 155 / 20 OFİS
İŞ YERİ
1 KAT 28 95/3215 16.464,00TL 41 M2 675.000.00 TL 20.250,00TL 21.07.2022 11:10 DA
2886 D.İ.K.NUN 45. MADDESİ
GEREĞİNCE SATIŞ İHALESİ
(3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 17. maddesinin diğer istisnalar, 18.01.2017 Tarihli ve 6770 S.K.nun 8. maddesi gereğince taşınmaz satışları KDV'den muaftır. İş yerleri Koruma Amaçlı İmar Sahası İçindeki Tescilli Yapı olduğundan dolayı 2863 Sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'nun 21. maddesi gerince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.)
MADDE 3-Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 2'de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkülün satış ihalesine katılabilmek için muhammen bedelin en az %3'ü nispetinde geçici ihale teminatını bağımsız noyu belirterek ihale günü saat 10:45’a kadar Belediyemiz Veznesine veya hesabına nakten  yatırılacak yada Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektunu geçici ihale teminatı olarak verebilecek. İhale üzerinde kalmayan kişinin Geçici İhale Teminatı banka hesabına iade edilecektir.
MADDE 4-İsteklilerin ihaleye katılımda tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
4.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu),
4.2. İkametkah Belgesi,(Nüfus Müdürlüğü'nden veya Muhtarlıktan alınan)
4.3. Geçici ihale teminatını yatırdıklarına dair makbuz,
4.4.Yer Görme Belgesi (Belediyemiz Gelir Şefliği'nden temin edilecek.)
4.5.Tebligat için  Adres Beyan Formu (Belediyemiz Gelir Şefliği'nden temin edilecek.)
4.6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge,(Belediye tarafından düzenlenecek)
4.7.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise,istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.8.İhaleye girecek kişi yada kuruluşa ait banka Iban no'su.
4.9.Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel lişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı,
MADDE 5-Daha önce bir ihaleye katılıp gerekli işlemleri yapmayanlar ve daha önce Belediye Başkanlığı ile kira anlaşmazlığı bulunanların 1. derece kan ve sıhri hısımları ile Belediyemize kira, su, emlak vergisi, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisi ve işgaliye borcu bulunanlar borçlarının tamamını ödeyene kadar ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 
MADDE 6- İhaleye katılacaklar madde 4'deki istenen belgeleri eksiksiz olarak 21.07.2022 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:45' e kadar Belediyemiz Gelir Şefliği'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
MADDE 7-)Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve sürülen peyi haddi layık görüp görmemekte serbest olup, Encümeninin bu taktir yetkisine kimse itiraz edemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
MADDE 8-) İhale şartnamesi Bayramiç Belediyesi Gelir Şefliği'nden bedelsiz olarak temin edilebilir.
İgililenlere İlanen duyrulur.
             
Yukarı

Sayfayı Paylaş